Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể chi tiết

Luật Sư: Lê Minh Công

14:26 - 26/04/2021

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể là một thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật là do một cá nhân hoặc một nhóm người bao gồm cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Hộ kinh doanh có được đăng ký nhiều ngành nghề không?

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể chi tiết - 19006512

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 01/2021/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 87 Nghị định số 01/2021/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp thì trình tự, thủ tục về đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể như sau:

1. Thủ tục về hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể khá đơn giản, chủ hộ kinh doanh chỉ cần nộp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của các thành viên, Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập lên Phòng tài chính-kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh

* Thành phần hồ sơ:

Người có nhu cầu đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể cần chuẩn bị 01 hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm những giấy tờ, văn bản sau:

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

- Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

*Mẫu giấy đề nghị thành lập hộ kinh doanh cá thể hiện hành như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

….., ngày …… tháng …… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ……………

Tôi tên là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………………… Giới tính: ……

Sinh ngày: ……/……/…… Dân tộc: ……………… Quốc tịch: …………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

⬜ Chứng minh nhân dân ⬜ Căn cước công dân

⬜ Hộ chiếu ⬜ Loại khác (ghi rõ): ……………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ….………………………………………………………

Ngày cấp: ..../..../.... Nơi cấp: ………… Ngày hết hạn (nếu có): .../ .../ …

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………...

Điện thoại (nếu có): …………………… Email (nếu có): …………………………….

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có): ……………………………

Email (nếu có): ……………………………… Website (nếu có): ………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………...

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): ………………………………………………………………..

5. Số lượng lao động (dự kiến): …………………………………………………………

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

⬜ Cá nhân ⬜ Các thành viên hộ gia đình

7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:

STT Họ tên Ngày, tháng năm sinh Giới tính  Quốc tịchDân tộc Địa chỉ liên lạc Địa chỉ thường trú Số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhân Chữ ký 
12345678910
          

Tôi xin cam kết:

- Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ kinh doanh đăng ký) không thuộc đối tượng pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không phải là chủ doanh nghiệp tư nhân; không phải là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thoả thuận khác);

- Địa chỉ trụ sở chính của hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu / quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Chịu toàn bộ trách nhiệm pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các nội dung đã đăng ký trên.

CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)

 

Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng/thay đổi chủ hộ của hộ kinh doanh cá thể

2. Thủ tục nộp, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

* Trình tự thực hiện:

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Kèm theo Giấy đề nghị phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận.

* Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí):

Theo quy định của pháp luật và nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.

* Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết của cơ quan đăng ký kinh doanh: 

  Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Hướng dẫn thủ tục kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể sau khi thành lập

3.1. Đăng ký mã số thuế

- Thời hạn đăng ký: 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

- Thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu;

- Cơ quan giải quyết: Chi cục thuế nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

3.2. Các loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp 

a/ Lệ phí môn bài

Doanh thu Mức phí môn bài 
Trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/năm
Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/năm
Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm

Chú ý: Nếu HKD thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài.

b/ Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

- Doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên phải đóng thuế GTGT và thuế TNCN;

- Hộ kinh doanh đóng thuế theo phương pháp thuế khoán bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu, mỗi lĩnh vực sẽ có tỷ lệ cụ thể như sau:

 STTLĩnh Vực Hoạt Động Thuế GTGT Thuế TNCN
 1Phân phối, cung cấp hàng hóa1%0,5%
 2Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu5%2%
 3Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu3%1,5%
 4Hoạt động kinh doanh khác2%1%

- Với trường hợp HKD đi thuê trụ sở, nếu số tiền thuê nhà trong 01 năm lớn hơn 100 triệu đồng thì Chủ hộ cho thuê phải đóng thuế GTGT, tuy nhiên, nhiều chủ hộ sẽ không chịu đóng khoản thuế này, nên khi nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế, HKD nên chú ý về giá trị hợp đồng thuê nhà.

Trên đây là những tư vấn sơ bộ của Luật sư DFC về việc thành lập hộ kinh doanh.Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục này hãy liên hệ đến chúng tôi, DFC luôn sẵn sàng giải đáp và tháo gỡ mọi vướng mắc của bạn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Quý khách hàng muốn được tư vấn, hỗ trợ, tìm hiểu thêm vui lòng kết nối đến số 19006512 hoặc gửi thư đến địa chỉ luatsudfc@gmail.com để được trợ giúp.

Trân trọng!!!

LS. Lê Minh Công

-----------------------

Tư vấn doanh nghiệp:

Liên quan đến nội dung đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể., dưới đây chúng tôi đã tổng hợp những câu hỏi được quý độc giả quan tâm nhất trong thời gian vừa qua như sau:

BHXHVN - Hộ kinh doanh cá thể có được đóng BHXH không?

Tư vấn Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Tư vấn Thủ tục đăng ký mã số thuế doanh nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng/thay đổi chủ hộ của hộ kinh doanh cá thể 

Thủ tục chuyển nhượng/thay đổi chủ hộ của hộ kinh doanh cá thể

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.