Hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền làm Sổ đỏ mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

09:58 - 17/10/2020

Ủy quyền làm sổ đỏ là một trong những dạng thức cơ bản trong phạm vi đại diện theo quy định của pháp luật dân sự nói chung và pháp luật đất đai nói riêng. Sau đây, Công ty luật DFC sẽ gửi đến Quý Khách hàng mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ mới nhất hiện nay như sau.

Xem thêm: Lưu ý khi viết mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ nhà đất

Video hướng dẫn viết mẫu giấy ủy quyền làm Sổ đỏ mới nhất

 --------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày … tháng … năm …..

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Hôm nay, ngày … tháng … năm …., trước sự có mặt của Công chứng viên Văn phòng công chứng …….. tại …………….. (có trụ sở cụ thể tại……………………………..). Chúng tôi bao gồm:

Ông…………………… sinh năm ..….., số CMND/CCCD số ……………… …….. do …………………. cấp ngày …/…/………; cùng vợ là bà …………..…… sinh năm …..., số CMND/CCCD số………… ……. do ……………………….. cấp ngày …./…./…….., cả hai cùng có hộ khẩu thường trú tại …………….

Bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi ủy quyền cho: Ông (bà)........................... sinh năm ……….., CMND/CCCD số…….…………. do ………………….cấp ngày…/…./…… với các nội dung như sau:

 

Điều 01. Đối tượng và phạm vi ủy quyền

1. Đối tượng ủy quyền

Chúng tôi là người đã cùng nhận chuyển nhượng …. thửa đất liền kề, cụ thể:

– Thửa đất số ……..có địa chỉ tại số ………………………..(sau đây gọi chung là nhà, đất) theo:

+) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ……. hồ sơ gốc số …… do UBND …………..cấp ngày …./…./…. cho ông ………. và vợ ……… (sau đây gọi là Giấy chứng nhận số ………);

+) Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở số: ……………….;Quyển số: ………………… lập ngày …/…./….. tại ………………………………………….

Nay chúng tôi uỷ quyền cho ông (bà)………………… được toàn quyền:

- Thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí (nếu có). Và ký vào các giấy tờ để thực hiện việc đăng ký biến động sang tên;

- Xin cấp đổi mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của nhà, đất nêu trên;

- Sau đó ông Hoàng Mai Chung được nhận bản chính Giấy chứng nhận nêu trên mang tên chúng tôi.

- Tại cơ quan có thẩm quyền và phải bàn giao bản chính Giấy chứng nhận đó cho chúng tôi.

2. Phạm vi ủy quyền

Trong quá trình thực hiện công việc nêu trên. Các ý kiến, quyết định của ông (bà) …………………. chính là ý kiến, quyết định của chúng tôi. Đồng thời, ông (bà)……………..  có quyền ký tên vào các giấy tờ cần thiết. Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện các nội dung uỷ quyền nêu trên.

Điều 02. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền được tính kể từ ngày ký Giấy uỷ quyền này. Đến khi ông (bà) ………………… hoàn thành công việc được uỷ quyền như đã nêu trên.

Điều 03. Chi phí và thù lao uỷ quyền

Chi phí và thù lao để thực hiện các nội dung uỷ quyền nêu trên do các bên tự thỏa thuận;

Điều 04. Cam kết của các bên

Chúng tôi cam kết: Đối tượng của Giấy ủy quyền này là có thật. Đồng thời, tất cả các thông tin, tài liệu, giấy tờ, văn bản mà chúng tôi đã cung cấp, xuất trình để lập. Và thực hiện Giấy ủy quyền này đều là sự thật, nếu có điều gì sai trái chúng tôi sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;

Chúng tôi đã được Công chứng viên giải thích. Và đều đã hiểu rõ các quy định của pháp luật về ủy quyền; về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc lập Giấy ủy quyền này; nhận thức được rõ trách nhiệm của mình khi ký Giấy ủy quyền này. Và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền;

Giấy ủy quyền này được lập thành 04 (bốn) bản chính, có giá trị pháp lý nh­­ư nhau; mỗi bản chính gồm có …. tờ, ….. trang (có hai trang nội dung và một trang là lời chứng của Công chứng viên); được lưu tại Văn phòng công chứng một bản chính;

Chúng tôi đã tự đọc lại, nghe đọc lại toàn bộ Giấy ủy quyền này; đã hiểu rõ toàn bộ nội dung, đồng ý với tất cả các điều khoản nêu trên; và tự nguyện ký tên hoặc điểm chỉ vào từng trang nội dung của Giấy ủy quyền này để làm bằng chứng./.

        Người ủy quyền

    (ký, ghi rõ họ và tên)

                                         Người được ủy quyền

                                          (ký, ghi rõ họ và tên)

  

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay ngày …./…./….. (Bằng chữ: …………………..), tại Văn phòng công chứng …….., tại …………..(có trụ sở tại số ………………………; số điện thoại: ……), tôi  ………………… Công chứng viên Văn phòng công chứng ……..

CHỨNG NHẬN:

Giấy uỷ quyền này được lập bởi:

Ông ……. sinh năm ….….., số CMND/CCCD ……. do ………………….. cấp ngày …./…./……..; cùng vợ là bà ……..…. sinh năm ……, số CMND/CCCD ……..…… do ………………………..cấp ngày …./…./……; cả hai cùng có hộ khẩu thường trú tại ……………………….

Và người được ủy quyền là ông (bà)………………………….. sinh năm ……….., CMND/CCCD số…….…………. do ………………….cấp ngày…/…./…… cam kết thực hiện những nội dung sau đây:

– Người ủy quyền đã tự nguyện lập Giấy ủy quyền này, cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền;

– Tại thời điểm công chứng thì người ủy quyền có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

– Mục đích, nội dung Giấy ủy quyền này không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Người ủy quyền đã tự đọc lại, nghe đọc lại toàn bộ Giấy ủy quyền này, đồng ý với toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền và đã tự nguyện ký tên;

– Công chứng viên chịu trách nhiệm đối với lời chứng theo quy định của pháp luật;

– Giấy ủy quyền này đ­­ược lập thành bốn bản chính, có giá trị pháp lý nh­­ư nhau; mỗi bản chính gồm có …. tờ, ……….. trang (có ….. trang nội dung và ….  trang là lời chứng của Công chứng viên); l­­ưu tại Văn phòng công chứng ……………………. một bản chính.

Số công chứng: ………………….; Quyển số: ………………….../.

                                                                                                                                       

                                                                                             Công chứng viên

                                                                                         (ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật DFC về mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ mới nhất hiện nay. Nếu có bất kỳ khó khăn, thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua Tổng đài tư vấn luật Đất đai - 19006512 để được đội ngũ luật sư tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.