Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ nhà đất mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

08:21 - 05/10/2020

Giấy ủy quyền là một trong những giấy tờ pháp lý để chứng minh có sự ràng buộc trong mối quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền trong các quan hệ pháp luật cho phép.

Chúng tôi – Đội ngũ Tư vấn qua Tổng đài tư vấn luật đất đai 1900.6512 - Công ty luật DFC sẽ giới thiệu đến bạn mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ nhà đất như sau.

Tìm hiểu thêm:

1. Tải mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ nhà đất mới nhất

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Số: …………/HĐUQ

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. Tại ……………………………

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………….……………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………. cấp ngày ……………………………

tại………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú) ……………………………………………………………………

Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà):………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………….……………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày……………………………

tại………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)……………………………………………………………………

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………

………………………………...………………………………………………………………………………

……………………..

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là ..................…… kể từ ngày .......... tháng ……. năm …

ĐIỀU 3: THÙ LAO

Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………….

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

2. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

3. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

4. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.

5. Bên A có các quyền sau đây:

6. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;

7. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;

8. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

2. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

3. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

4. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

5. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

6. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

7. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

8. Bên B có các quyền sau đây:

9. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;

10. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.

ĐIỀU 6: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do bên ............ chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. Các cam đoan khác….

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ……………………………………………

 

    BÊN A                                                               BÊN B

     (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                       (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

 

Ngày ….. tháng .…. năm .….. (Bằng chữ .………………………………………...)

(Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại ………………………………………………………………………………

(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)

Tôi (ghi rõ chức vụ của người thực hiện chứng thực) …………………………., ………………………… quận (huyện) ………...….  thành phố ………………

 

CHỨNG THỰC:

- Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là .……….…… và Bên B là ……………..... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …….... tờ, ...trang), cấp cho:

  + Bên A .….. bản chính;

  + Bên B .….. bản chính;

  + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

Số chứng thực... , quyển số .…. TP/CC- …

Người có thẩm quyền chứng thực

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

2. Lưu ý khi viết mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ nhà đất

Khi thực hiện việc lập hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền để nhằm mục đích để người khác đại diện cho mình để làm Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì các bên trong hợp đồng, đặc biệt là bên ủy quyền cần lưu ý những nội dung sau:

  - Các bên trong hợp đồng phải thực hiện việc công chứng để hợp đồng phát sinh hiệu lực;

  - Bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền không thuộc trường hợp hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, nếu thuộc các trường hợp này phải có người đại diện của họ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH DFC về mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ nhà đất. Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp tới đội ngũ tư vấn của DFC qua Hotline Tư vấn pháp luật miễn phí 19006512. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.