Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

10:17 - 16/10/2020

Cưỡng chế thu hồi đất là một thủ tục được quy định trong pháp luật về đất đai khi thuộc các trường hợp thu hồi đất. Sau đây, Công ty luật DFC sẽ hướng dẫn bạn mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất mới nhất theo Mẫu số 11 về quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT như sau.

Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại xây dựng trái phép chính xác nhất

Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Công ty luật DFC hướng dẫn về mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất mới nhất

-------------

Mẫu số 11 về quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Y BAN NHÂN DÂN …...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....

……..., ngày..... tháng .....năm ....

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thu hồi đất

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN …………….

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng …năm ….;

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Căn cứ Quyết định số ……….. ngày … tháng … năm của Ủy ban nhân dân ………về việc thu hồi đất………..;

- Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ngày …tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với ………… đang sử dụng thửa đất số …. , thuộc tờ bản đồ số ………… tại xã ………… do ………… địa chỉ ………….........................……..

Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày … tháng … năm …  đến ngày … tháng … năm ………

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng….. năm…

2. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….có trách nhiệm giao quyết định này cho ……… và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã/phường/thị trấn ………, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư …………..

3. Giao …………… triển khai thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

4. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế:………………………………………….

5. Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã/phường/thị trấn………; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phòng mặt bằng; các đơn vị có liên quan; …………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

 

Nơi nhận:
  - Như Khoản 5 Điều 2;
  - Thanh tra huyện, VKSND, CA huyện…;
  - Sở TN&MT …… (để b/c);
  - Lưu: …..

                                                            CHỦ TỊCH

                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 ---------

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư Công ty luật DFC về mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất mới nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi thắc mắc liên quan, Quý Khách vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật Đất đai - 19006512 để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.