Mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Luật Sư: Lê Minh Công

08:29 - 16/10/2020

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất là một trong các hình thức góp vốn phổ biến và điển hình trong việc thành lập doanh nghiệp. Sau đây, Công ty luật DFC sẽ gửi đến bạn những nội dung cơ bản của một mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay như sau.

Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai hợp pháp

Công ty luật DFC hướng dẫn về hợp đồng góp vốn bằng quyền sử đụng đất

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số: ....../HĐGVQSDĐ

Hôm nay, tại ………………………………………….. Chúng tôi gồm có các bên sau:        

Bên góp vốn (sau đây gọi là Bên A):

- Ông (bà): ………………………………;

- Sinh: …………………………………....;

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………..;

- Số CMND/CCCD: …………………………………;

- Số điện thoại liên lạc: ……………………………...

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là Bên B):

- Ông (bà): ………………………………;

- Sinh: …………………………………....;

- Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………..;

- Số CMND/CCCD: …………………………………;

- Số điện thoại liên lạc: ……………………………...

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

Điều 01. Quyền sử dụng đất góp vốn

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo .................... cụ thể như sau:

- Thửa đất số:.......................................................................................................

- Tờ bản đồ số:....................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất:................................................................................................

- Diện tích:........................... m2 (Bằng chữ: .......................................................)

- Hình thức sử dụng: ..............................................................................................

+ Sử dụng riêng:..................................... m2

+ Sử dụng chung:................................... m2

- Mục đích sử dụng:..............................................................................................

- Thời hạn sử dụng: ..............................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:............................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Điều 02. Giá trị góp vốn

Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:……  đồng, (Bằng chữ:.......................... đồng Việt Nam).

Điều 03. Thời hạn góp vốn

Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ............................... kể từ ngày ......./......../..........

Điều 04. Mục đích góp vốn

Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Điều 05. Việc đăng ký góp vốn và nộp lệ phí

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp.

Điều 06. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 07. Điều khoản cam đoan của các bên

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất không có tranh chấp

b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Điều 08. Điều khoản cuối cùng

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

 

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

         (Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm.........(Bằng chữ……………………………) tại ............................, tôi ..........., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ......, tỉnh/thành phố...................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ..................... và bên B là ...............; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ..... trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. Số........, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                                                                                   

                                                                                             CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                                                    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 ---------

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư Công ty luật DFC về mẫu hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc có câu hỏi liên quan, Quý Khách vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật Đất đai 19006512 để nhận được câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.