Download mẫu hợp đồng lao động song ngữ mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

09:22 - 08/09/2020

Trong thời buổi hội nhập kinh tế, việc các công ty nước ngoài sử dụng người lao động người Việt Nam hoặc công ty Việt Nam sử dụng người lao động mang quốc tịch nước ngoài là một tất yếu khách quan. Và việc tìm kiếm mẫu hợp đồng lao động song ngữ mới nhất không còn là điều khó khăn. Cùng Văn phòng luật sư DFC tìm hiểu về loại hợp đồng này.

Xem thêm: Lao Động - Tải mẫu hợp đồng lao động mới nhất, chuẩn nhất 2020

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ mới nhất

1. Mẫu hợp đồng lao động song ngữ là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật lao động 2019 thì:

- Hợp đồng lao động song ngữ là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động của các công ty nước ngoài sử dụng người lao động người Việt Nam hoặc công ty Việt Nam sử dụng người lao động mang quốc tịch nước ngoài về việc làm có trả công, trả tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

- Mọi người được tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật và phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

Vậy mẫu hợp đồng song ngữ, hay hợp đồng lao động mẫu tiếng Anh ở đây là như thế nào? Ta có thể hiểu mẫu hợp đồng lao động song ngữ là hợp đồng lao động được viết bằng cả tiếng Việt và một ngôn ngữ khác trong một bản hợp đồng lao động. 

2. Download mẫu hợp đồng lao động song ngữ mới nhất

Hợp đồng lao động song ngữ cũng có 2 loại là hợp đồng lao động có xác định thời hạnhợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đây là 2 loại hợp đồng lao động chính được quy định tại Điều 20 Bộ luật lao động 2019.

Lưu ý:

 • Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới;
 • Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;
 • Khi hết 30 ngày mà hợp đồng lao động xác định thời hạn vẫn không được ký lại thì hợp đồng cũ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

*Cũng giống như các loại hợp đồng lao động khác, nội dung của hợp đồng lao động song ngữ cũng có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Dưới đây là mẫu hợp đồng lao động song ngữ mới nhất Luật sư DFC tư vấn cho bạn, bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng lao động song ngữ dưới đây để giao kết với người lao động/người sử dụng lao động.

CÔNG TY ..........................

Company…………………….

Số: VL-.../LTD

Number:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

 

………, Ngày/date:......, tháng/month:......, năm/year:......

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Được ban hành theo Thông tư số ../20...../TT-BLĐTBXH ngày ...... tháng ..... năm 20...... của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

Issued under the Circular No....../20....../TT-BLDTBXH dated ..... September 20.... of the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà ............................................

We are, from one side: Mr/Ms. ................................................

Chức vụ: Giám đốc

Position: Director

Đại diện cho: Công ty TNHH...............................................

On behalf of: ...........................................................Co., Ltd.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Address: Ngoc Hoi Industrial Zone, Thanh Tri District, Hanoi City

Tel: 04............................... Fax: 04 ................................

Và một bên là: .............................................................................

And from other side:

Ngày sinh: ..../.../......

Date of birth:

Trình độ: Chuyên môn:

Degree: Profession:

Địa chỉ: .........................................................................................

Home address:

CMND số: ................................Cấp ngày: .../.../.......Tại:...........

ID card no #: Issue date: Issue at:

Sổ lao động số (nếu có):

Labor book no (If any)

Điện thoại:

Tel:

Đồng ý ký hợp đồng lao động này (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện như sau:

Agreed to sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms and conditions:

Điều 1: Điều khoản và công việc trong Hợp đồng

Article 1: Term and job in labor contract

1.1. Loại Hợp đồng: Xác định thời hạn, tính từ ....../.../20..... đến: ../.../20......

Kind of Contract: Limited, commencing on to:

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nêu trên nếu người lao động không đáp ứng yêu cầu công việc.

The Employer holds the right to terminate the Contract if the Employee does not satisfy the requirement of work.

1.2. Địa điểm làm việc: Công ty TNHH .......................

Working place: ............... Co., Ltd.

1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn: Công nhân Bộ phận: Production

Position/Profession: Department:

1.4. Mô tả công việc: Các công việc theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.

Job description: All tasks as assigned by the company's management

Điều 2: Thời gian làm việc

Article 2: Working Hour

Thời giờ làm việc: Theo thời gian biểu do Công ty quy định.

Working time: Follow the working times regulated by the Company

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động

Article 3: Obligations, right and benefit of the Employee

3.1. Quyền lợi của người lao động

Right and benefits of the Employee

Đồng phục: Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động

Uniform: Provided with uniform and labor safety facility

Phương tiện đi lại: Theo quy định của Công ty

Mean of Transportation: As regulated by the Company

Lương tháng:

Monthly salary:

- Lương cơ bản: 53.50 USD tương đương 863,000 VNĐ

- Basic salary:

- Phụ cấp trách nhiệm: USD

- Executive allowance:

- Tổng lương: 53.50 USD tương đương 863,000 VNĐ

- Total:

Hình thức trả lương: Lương được tính và được thanh toán bằng chuyển khoản/tiền mặt vào ngày 5 của tháng kế tiếp.

Method of Payment: Salary to be calculated and paid on the fifth of the following month by Bank transfer/in cash.

Tăng lương: Theo Quy định của Công ty

Salary Increment: According to the Company’s Policies

Thưởng: Theo quy định của Công ty

Bonus: According to the Company’s Policies

Đào tạo: Theo chương trình và kế hoạch của Công ty.

Training: According to the training schedule and plan arranged by the Company.

Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định của Công ty và pháp luật về lao động hiện hành.

Time of Rest: According to the Company's Labor Regulation and current labor regulations.

Bảo hiểm xã hội và y tế: Người lao động được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations on insurance.

3.2. Nghĩa vụ của người lao động

Obligations of the Employee

- Hoàn thành công việc mình đảm trách nêu trong Hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi chuyển giao.

- Fulfill the Job undertaken in this contract, to comply with production and business orders, protect the properties of the Company and shall compensate for damage or loss properties incurred by the Company due to carelessness, negligence or theft.

- Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam kết trong hợp đồng. Bồi thường cho Công ty các chi phí đào tạo và/hoặc các cam kết trách nhiệm bằng tiền nêu trong Hợp đồng này hoặc trong quy định của Công ty trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty.

- Strictly follow and respect the term of and commitment in the Labor contract. Compensate to the Company all training expenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminates the Labor contract without approval of the director of the Company.

- Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu của lãnh đạo, các nội quy và quy định của Công ty.

- Strictly follow the instruction of management level, rules and regulations in the Company

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Article 4: Obligations and rights of the Employer

4.1. Nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Obligations of the Employer

- Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hợp đồng;

- Ensure the work and completely fulfill all the commitment in the Contract.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

- Duly and in time settle all the rights and obligations to the Employee in accordance with the Contract.

4.2. Quyền hạn của người sử dụng lao động

Rights of the Employer

- Có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hình thức kỷ luật theo Luật lao động và Nội quy lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm nội quy, quy định của Công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên môn.

- Has the right to suspend or apply disciplinary measures according to labor law and regulations or terminate the contract of the Employees who have violated the regulations, rule of the Company or the health and ability could not meet the requirement of work..

- Người sử dụng lao động có quyền điều chuyển Người lao động sang nơi làm việc khác mà Người sử dụng lao động điều hành hoặc làm chủ theo quy định của pháp luật.

- Employers reserve the right to transfer the Employee to other property which is owned or managed by the Employer in accordance with the law and regulations.

Điều 5: Điều khoản chung

Article 5: General provisions

5.1. Hợp đồng này được làm và ký ngày: ../.../20........ tại Hà Nội

This contract is made and signed on: in Hanoi City

5.2. Hợp đồng này được làm thành 2 bản, Người sử dụng lao động giữ 1 bản và Người lao động giữ 1 bản.

This Contract is made in 2 copies, 1 copy will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

 

Người sử dụng lao động

Employer

………………………………………

Người lao động

Employee

……………………………………

 

 

Người sử dụng lao động Người lao động

Employer Employee

.................................................... ..............................................

Giám đốc

DirectorTrên đây là toàn bộ thông tin về mẫu hợp đồng lao động song ngữ mới nhất. Mọi thông tin thắc mắc về vấn đề này các bạn hãy gọi ngay tới Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 để được tư vấn và giải đáp một cách chính xác nhất.

Xin cảm ơn!
LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.