Đại diện cho thương nhân là gì? Hướng dẫn lập Hợp đồng đại diện

Luật Sư: Lê Minh Công

10:42 - 22/04/2021

Khi thực hiện hoạt động đại diện cho thương nhân thì hai bên phải lập Hợp đồng đại diện bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Xem thêm: Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Đại diện cho thương nhân là gì? Hướng dẫn lập Hợp đồng đại diện
Đại diện cho thương nhân là gì?

1. Đại diện cho thương nhân là gì?

Đại diện cho thương nhân là việc thương nhân này nhận ủy nhiệm (gọi là đại diện) của thương nhân khác (gọi là đại lý) nhận để nhân danh thương nhân thực hiện các hoạt động thương mại theo chỉ dẫn của thương nhân và nhận tiền bồi thường cho việc đại diện.

Như vậy có thể thấy hoạt động đại diện cho thương nhân theo quy định của Luật Thương mại gần giống với Đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ Luật dân sự. Tuy nhiên, sự khác nhau ở đây chính là hoạt động đại diện cho thương nhân được thực hiện giữa hai thương nhân với nhau. Nếu thương nhân cử người của mình để làm đại diện cho mình thì sẽ áp dụng quy định của Bộ luật dân sự. 

2. Nghĩa vụ của bên đại diện

Dựa theo Điều 145 Bộ Luật thương mại 2005 có quy định rõ về nghĩa vụ của bên đại diện như sau:

*Bên đại diện có các nghĩa vụ sau đây (trừ trường hợp có thỏa thuận khác):

+ Thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa và lợi ích của bên giao đại lý;

+ Thông báo cho bên giao đại lý về các cơ hội và kết quả thực hiện các hoạt động thương mại đã được uỷ quyền;

+ Thực hiện chỉ đạo của bên giao đại lý nếu không vi phạm quy định của pháp luật;

+ Không được nhân danh mình hoặc người thứ ba thực hiện các hoạt động thương mại trong phạm vi đại diện;

+ Không được tiết lộ, cung cấp cho người khác những bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên giao đại diện trong thời gian làm đại lý và trong thời hạn hai năm kể từ khi chấm dứt hợp đồng đại diện;

+ Bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hoạt động đại diện.

3. Nghĩa vụ của bên giao đại diện

Dựa theo Điều 146 Bộ Luật thương mại 2005 có quy định rõ về nghĩa vụ của bên giao đại diện như sau:

*Bên giao đại diện có các nghĩa vụ sau đây (trừ trường hợp có thỏa thuận khác):

+ Thông báo ngay cho bên đại diện về việc giao kết hợp đồng mà bên đại diện đã giao kết, việc thực hiện hợp đồng mà bên đại diện đã giao kết, việc chấp nhận hoặc không chấp nhận các hoạt động ngoài phạm vi của bên đại diện do đại lý thực hiện;

+ Cung cấp tài sản, tài liệu, thông tin cần thiết để người đại diện thực hiện hoạt động đại diện;

+ Trả thù lao cho người đại diện và các chi phí hợp lý khác;

+ Thông báo kịp thời cho bên đại diện về khả năng không giao kết hoặc không thực hiện được hợp đồng trong phạm vi mình đại diện.

Xem thêm: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

4. Hợp đồng đại diện cho thương nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN

Số:………/HĐĐD

- Căn cứ Luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ nhu cầu thực tế giữa các bên

Hôm nay ngày……… tháng………... năm……….tại………chúng tôi gồm có:

BÊN UỶ NHIỆM: CÔNG TY ………………

 • Địa chỉ trụ sở chính: ………………
 • MSDN: ....................
 • Tài khoản số:................................ Mở tại ngân hàng:..........................................
 • Đại diện là:....................................... Chức vụ:.....................................................

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A.

BÊN ĐẠI DIỆN: CHI NHÁNH CÔNG TY...............................................................

 • Địa chỉ trụ sở chính: ………………
 • MSDN: ....................
 • Tài khoản số:................................ Mở tại ngân hàng:..........................................
 • Đại diện là:....................................... Chức vụ:.....................................................

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B .

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng đại diện với những nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Công việc ủy nhiệm cho bên đại diện

Bên B nhân danh Bên A thực hiện công việc: ………………………

Điều 2: Phạm vi đại diện

Bên B thay mặt Bên A làm việc với…. nhằm mục đích….

Điều 3: Mức thù lao

1. Mức thù lao bên A trả cho bên B hàng tháng được quy định như sau:

Trưởng chi nhánh mức: ….. đồng/ tháng.

Kế toán mức: …. đồng/ tháng.

Thủ quỹ mức: ….. đồng/ tháng.

Thủ kho mức: ….. đồng/ tháng.

2. Thủ lao được thanh toán vào ngày … hàng tháng

3. Thù lao được trả qua tài khoản ngân hàng của Bên B có thông tin:

 • Ngân hàng:
 • STK:
 • Chủ tài khoản: 

Điều 4: Điều khoản chung

Bên B có nghĩa vụ phải thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa vì lợi ích của bên A, không được xúc tiến các hoạt động thương mại với danh nghĩa của mình hoặc các hoạt động mang tính chất cạnh tranh đối với bên A.

Trong thời gian làm đại diện cho bên A, bên B không được tiết lộ hoặc cung cấp cho người khác các bí mật liên quan đến hoạt động thương mại của bên A trong thời gian làm đại diện và trong thời hạn là ...... năm, kể từ khi hợp đồng đại diện chấm dứt.

Bên B cam kết tuân thủ mọi hướng dẫn về nghiệp vụ kinh doanh ngành hàng của bên A phù hợp với các quy định của pháp luật và bảo vệ những bí quyết về kinh doanh do bên A chỉ dẫn.

Bên A cam kết thanh toán thù lao đầy đủ cho bên B theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng

Điều 5: Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng

Hai bên có thể thoả thuận và ghi vào hợp đồng tỷ lệ đối với từng mức phạt cụ thể.

Điều 6: Điều khoản về tranh chấp

Hai bên chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới toà án/ trọng tài (nêu tên cơ quan giải quyết) là cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc này.

Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án/ trọng tài do bên có lỗi chịu.

Điều 7: Thời gian có hiệu lực của hợp đồng

Thời gian mà bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các hoạt động thương mại có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày tháng năm

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó ngày tại ........văn phòng của bên A.

Hợp đồng này được làm thành bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                         ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ                                      Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)                        
(Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là toàn bộ thông tin về khái niệm đại diện cho thương nhân và hướng dẫn soạn thảo hợp đồng đại diện cho thương nhân. Mọi thắc mắc về dịch vụ tư vấn hợp đồng vui lòng liên hệ 19006512 hoặc liên hệ qua Email: luatsudfc@gmail.com để được tư vấn nhanh nhất. Xin cảm ơn!

 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.