Hướng dẫn viết mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh

Luật Sư: Lê Minh Công

10:30 - 12/10/2020

Kinh doanh tốt thì dựa vào nhiều yếu tố, trong đó địa điểm kinh doanh được coi là yếu tố quan trọng. Khi thuê địa điểm kinh doanh, các bên bao gồm bên thuê và bên cho thuê sẽ phải lập hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh.

Xem thêm: Hướng dẫn viết mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh mới nhất

(Tổng đài 1900.6512 giới thiệu mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh mới nhất)

Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 - Luật sư DFC sau đây sẽ gửi đến bạn những nội dung cần có của một hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh mới nhất như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày.... tháng ... năm .......

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH

(Số: ……/HĐ)

- Căn c vào Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn c nhu cu thuê mt bng  kinh doanh ca ……………………, cũng như kh năng cho thuê mt bng.

Hôm nay, tại…………………………, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

- Ông (bà): ………………………………..

- Số CMND/CCCD: …………….., cấp ngày … ngày …. tháng …. Năm … tại: ……………………..

- Địa chỉ thường trú: …………………………………………..

- Thông tin số điện thoại liên lạc: ……………………………….

Bên thuê (sau đây gọi là Bên B): (1)

- Ông (bà): ………………………………..

- Số CMND/CCCD: …………….., cấp ngày … ngày …. tháng …. Năm … tại: ……………………..

- Địa chỉ thường trú: …………………………………………..

- Thông tin số điện thoại liên lạc: ……………………………….

Hai bên cùng thỏa thuận giao kết hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh với các nội dung như sau:

Điu 01. Ni dung hp đồng

Bên A đồng ý cho bên B thuê mặt bằng gồm:

-Toàn bộ phần sân tại địa chỉ …………………………… với diện tích là (…m x ….m).

- Căn nhà tại địa chỉ ……………………… với diện tích là (…m x …m).

- Mục đích thuê của bên B là kinh doanh dịch vụ …………….......... (2)

Điu 02. Đơn giá và phương thc thanh toán

2.1. Đơn giá (do các bên thỏa thuận)

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Chẳng hạn:

- Giá thuê mt bng là ………………. đồng/tháng trong vòng 06 tháng đầu t ngày ………………. đến ngày ………………..;

- Giá thuê mt bng là ……………… đồng/tháng trong 01 năm tiếp theo t ngày ……………. đến ngày …………………..;

- Giá thuê mt bng t …………..  đến ………….  s được bên cho thuê điu chnh căn c theo s trượt giá ca đồng tin, nhưng không được vượt quá 10% so vi giá cũ lin k trước đó. Trong trường hp đồng tin không có s trượt giá ti thi đim điu chnh so vi thi đim ký kết hp đồng này thì bên cho thuê không được điu chnh giá thuê mt bng.

2.2. Phương thức thanh toán

- Tiền thuê nhà sẽ được bên B thanh toán cho bên A từ ngày … đến ngày … của mỗi tháng. Nếu Bên B thanh toán trễ sẽ tính theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng ……………(3) nhân với số ngày trễ hạn.

- Số tiền thuê hàng tháng, bên B có nghĩa vụ chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng sau: ………………………

Tất cả các khoản thuế có liên quan đến mặt bằng cho thuê thì bên B đóng.

Điu 03. Phm vi hot động

- Bên B chỉ được sử dụng phần diện tích mặt bằng thuê vào việc kinh doanh mà bên B đã cam kết với bên A trong hợp đồng này;

- Bên B được phép trang trí, sửa chữa phần nội thất bên trong, ngoại thất bên ngoài mặt bằng để phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bên B;

- Bên B được trang trí và treo bảng hiệu ở mặt tiền để phục vụ cho việc quảng bá và giới thiệu công việc kinh doanh của bên B;

- Do tính chất công việc, bên B được phép hoạt động 24/24 kể cả ngày Lễ, Tết và Chủ Nhật;

Điu 04. Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Tạo điều kiện dễ dàng và thuận lợi cho bên B được làm việc và kinh doanh tại mặt bằng thuê;

- Bảo đảm mặt bằng cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A, không có sự tranh chấp quyền lợi từ cá nhân hay tổ chức nào khác;

- Hỗ trợ về mặt pháp lý cho bên B trong việc đăng ký hoạt động kinh doanh có liên quan đến địa chỉ thuê.

Điều 05. Quyền và nghĩa vụ ca bên B

- Thanh toán đủ và đúng thời hạn cho bên A như đã ghi ở Điều 02;

- Đăng ký tạm trú tạm vắng cho nhân viên ở tại địa chỉ thuê;

- Thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ về thuế và tài chính với cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh và việc thực hiện hợp đồng này;

- Chịu trách nhiệm đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật và quy định của Nhà nước;

- Không kinh doanh các ngành nghề vi phạm pháp luật. Sử dụng diện tích thuê đúng mục đích đã cam kết. Trong quá trình sử dụng đảm bảo an ninh và an tòan phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường theo quy định;

- Tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình.

- Trong quá trình sử dụng, nếu bên B muốn sửa chữa, xây dựng hạng mục mới có ảnh hưởng đến kết cấu, kiến trúc của tài sản thuê thì phải bàn bạc với bên A và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bên A.

Điu 06. Thi hn hp đồng

6.1.Thời hạn hợp đồng là ….. năm/tháng kể từ ngày ………………. đến ………………..;

6.2. Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu hai bên có nhu cầu và muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì sẽ cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng mới.

6.3. Khi hết hạn hợp đồng mà hai bên không tiếp tục ký kết hợp đồng mới thì bên B phải trả lại mặt bằng cho bên A ngay khi chấm dứt hợp đồng thuê. Bên B sẽ có thời hạn là ……..  ngày để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình và phải trả lại mặt bằng thuê sau khi đã cải tạo, sửa chữa lại cho bên A.

Điu 07. Đặt cc

7.1. Để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng này Bên B đặt cọc cho bên A số tiền là ………………….  (Bằng chữ: ………………. ) khi tiến hành ký kết hợp đồng này.

7.2. Toàn bộ số tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho bên B sau khi hết hạn hợp đồng và trừ đi các khoản chi phí (nếu có). Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ mất số tiền cọc. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ trả lại tiền cọc cho Bên B và phải trả thêm cho bên B số tiến đúng bằng ………………….. (Bằng chữ: ……………………….).

Điu 08. Đơn phương chm dt hp đồng

8.1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:

- Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong 02 (hai) tháng mà không được sự đồng ý bằng văn bản của bên A;

- Sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích đã cam kết theo hợp đồng, hoặc thực hiện các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến vệ sinh, môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn trật tự xã hội diện tích thuê nói trên.

- Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

8.2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng này Bên A phải báo cho Bên B biết trước …… ngày. Trong thời hạn báo trước này, Bên B phải dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình và phải trả lại mặt bằng thuê sau khi đã cải tạo, sửa chữa lại cho bên A.

Điều 09. Các điu khon khác

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

- Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu phát sinh điều gì không có ghi trong hợp đồng thì hai bên sẽ cùng nhau thương lượng và bàn cách giải quyết trên tinh thần tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Nếu không giải quyết được, sự việc sẽ được yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng.

- Trong trường hợp muốn thay đổi hợp đồng này phải được sự đồng ý của hai bên và phải được lập thành phụ lục. Trong trường hợp không có sự thay đổi, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng đến khi chấm dứt hợp đồng.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 03 (hai) bản, mỗi bản gồm 04 (bốn) trang, mỗi bên giữ 01 (một) bản, Phòng Công chứng … lưu một bản, và các bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

BÊN A                                                                   BÊN B

(ký và ghi rõ họ, tên)                                             (ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

*Ghi chú:

(1) Trong trường hợp bên thuê là công ty thì có thể thay đổi thông tin như sau:

- Công ty ……………. (ghi rõ tên công ty như trong Giấy phép đăng ký kinh doanh);

- Địa chỉ: …………………………………………………….;

- Số GPKD: ………………… do ……………… cấp lần đầu ngày ………………….;

- Mã số thuế: ……………………………;

- Điện thoại : ……………………. Fax: ……………………………;        

- Đại diện: Ông (bà) ……………………..         Chức vụ: ……………

(2) Nêu rõ mục đích thuê của bên B;

(3) Nêu rõ tên Ngân hàng áp dụng lãi suất.

*Lưu ý: Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 mới phát sinh hiệu lực của hợp đồng.

---------------

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật DFC về mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh mới nhất. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào cần giải đáp, Quý khách có thể liên hệ qua Tổng đài 1900.6512 để nhận được câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.