Mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ mới nhất hiện nay

Luật Sư: Lê Minh Công

16:37 - 22/10/2020

Do nhiều tình huống khách quan khác nhau xảy ra trong thực tế mà Sổ đỏ (hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các chủ thể sử dụng đất bị mất. Sau đây, Luật sư DFC sẽ hướng dẫn bạn hoàn thiện một mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất mới nhất theo như Mẫu số 10/Đk kèm theo Thông tư 24/2014/TT – BTNMT sau: 

1. Mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất 

Tải mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: …………………….............…………………………

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ: ……………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/……

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ……Do Giấy chứng nhận cũ đã bi mất……………………

4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Nội dung thay đổi khác

 ....................

  ....................

  ....................

  .................... ....................

 ....................

  ....................

  ....................

  .................... ....................

 ....................

  ....................

  ....................

  .................... ....................

 ....................

  ....................

  ....................

  .................... ....................

 ....................

  ....................

  ....................

  .................... ....................

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

- Thửa đất số: ………………………….;

- Tờ bản đồ số: ……………………...;

- Diện tích: ……………………… m2

- …………………………………………….

- …………………………………………….

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

- Thửa đất số: …………………………….;

- Tờ bản đồ số: …………………………...;

- Diện tích: ………..……….……… m2

- …………………………………………….

- …………………………………………….

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)

Loại tài sản

Nội dung thay đổi

  ....................

  .................... .................... .................... ....................

  ....................

  .................... .................... .................... ....................

  ....................

  .................... .................... .................... ....................

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

- Loại tài sản: ………………………….;

- Diện tích XD:..........… m2;

- ………………………………….

5.2. Thông tin có thay đổi:

- Loại tài sản: ……………………………….;

- Diện tích XD (chiếm đất): …………… m2;

- …………………………………

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

       

  Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)

Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay………………………………………

 Ngày …… tháng …… năm ……                                                 Ngày …… tháng …… năm ……
Công chức địa chính                                                         TM. Ủy ban nhân dân Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ, tên)                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

 

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý do).

 

 Ngày …… tháng …… năm ……                                                   Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra                                                                                          Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)                                                               (Ký tên, đóng dấu)

--------

Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 về nội dung của một mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất mới nhất hiện nay. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan, Quý Khách vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.