Mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở mới nhất hiện nay

Luật Sư: Lê Minh Công

09:44 - 23/10/2020

Xin cấp đất là nhà ở là một quyền của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, nhà ở của nước ta về quyền có chỗ ở. Sau đây, Văn phòng luật sư DFC sẽ hướng dẫn bạn hoàn thiện mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở mới nhất

Văn phòng luật sư DFC hướng dẫn mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..........., ngày … tháng …. năm …...

 ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân) 

Kính gửi:

-  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn………………………

-  Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh........................................................................

1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ): …………......................……….

2. Số chứng minh nhân dân: .......................................................................

3. Hộ khẩu thường trú: ....................................................

4. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................

5. Điện thoại: .................................................................................

6. Địa điểm khu đất xin giao: ................................................................................

7. Diện tích (m2): ..................................................................................................

8. Mục đích sử dụng: ............................................................................................

9. Phương thức trả tiền sử dụng: .........................................................................

10. Cam kết:

    - Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

    - Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

    - Các cam kết khác (nếu có)................................................................................

                              

 

Người xin giao đất
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

1. Về nhu cầu của người xin giao đất:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Về khả năng quỹ đất để giao:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

                                                                  

 ……………, ngày … tháng … năm……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài tư vấn luật đất đai 1900.6512 về nội dung mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở mới nhất hiện nay. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.