Mẫu đơn hợp thửa đất mới nhất hiện nay

Luật Sư: Lê Minh Công

10:37 - 19/10/2020

Hợp thửa là một thủ tục theo quy định của pháp luật đất đai, khi hợp thửa thì chủ thể sử dụng đất cần làm đơn hợp thửa đất gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đất đai.

Xem thêm: Mẫu đơn xin cấp đổi Sổ đỏ mới nhất

Mẫu đơn xin hợp thửa đất

Công ty luật DFC hướng dẫn mẫu đơn hợp thửa đất mới nhất

Sau đây, Công ty luật DFC sẽ giới thiệu đến bạn mẫu đơn hợp thửa đất mới nhất hiện nay theo Mẫu số 11/ĐK của Thông tư 23/2014/TT –BTNMT như sau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: ………………………………….......................

Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………….........

1.2. Địa chỉ …………………………………………………………………………………………….............................

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: …………………………………..; b) Tờ bản đồ số: ……………………………….;

c) Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………..

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………………………………………………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …/…/…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai: … m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Địa chỉ thửa đất

Số phát hành

Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp

giấy chứng nhận

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

 .......

3. Lý do tách, hợp thửa đất: ………………………………………………………………………......................

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): ………………..

       

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

 

 

…………., ngày .... tháng ... năm ……
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

---------------

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật DFC về nội dung mẫu đơn hợp thửa đất mới nhất theo quy định của pháp luật. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan, Quý Khách hàng có thể liên hệ qua Tổng đài tư vấn luật đất đai - 19006512 để nhận được sự tư vấn chính xác cũng như đầy đủ nhất. Trân trọng! Xin cảm ơn!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.