Tư vấn Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty

Luật Sư: Lê Minh Công

11:09 - 26/04/2021

Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty cũng khá đơn giản. Vậy khi thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh này cần lưu ý những vấn đề nào? Cùng Luật sư DFC tư vấn chi tiết với bài viết sau.

Tư vấn Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty
Tư vấn Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty - 19006512

 

*Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty

a. Hồ sơ lập địa điểm kinh doanh

+ Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh theo mẫu hiện hành;

+ Sau đây DFC gửi quý khách mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 1/5/2021.

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
Số: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 …………, ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………… Ngày cấp ……/……/…… Nơi cấp:

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa)

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ……………………….

2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại (nếu có): ……………………………… Fax (nếu có):

Email (nếu có): Website (nếu có): ……………………………………

- Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở của địa điểm kinh doanh nằm trong khu công nghiệp/khu chế  xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):

⬜ Khu công nghiệp

⬜ Khu chế xuất

⬜ Khu kinh tế 

⬜ Khu công nghệ cao

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):

STT Tên ngànhMã ngànhNgành, nghề kinh doanh chính
(đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai) 
    

b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện):

4. Người đứng đầu địa điểm kinh doanh:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính: ………………

Sinh ngày: ……/……/…… Dân tộc: …………………………Quốc tịch:

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

⬜ Chứng minh nhân dân      ⬜ Căn cước công dân

⬜ Hộ chiếu                          ⬜ Loại khác (ghi rõ): …………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có): ……/……/……

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Quốc gia:

Điện thoại (nếu có): ……………………………… Email (nếu có):

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:

Địa chỉ chi nhánh:

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………… Ngày cấp ……/……/…… Nơi cấp:

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai đối với trường hợp đồng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp đánh dấu X vào một trong hai ô sau):

⬜ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh

⬜ Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của từng địa điểm kinh doanh

7. Thông tin đăng ký thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 
1

  Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

  Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:

  Điện thoại:

2

  Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ địa điểm kinh doanh):

  Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:

  Xã/Phường/Thị trấn:

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

  Tỉnh/Thành phố:

  Điện thoại (nếu có): ………………………… Fax (nếu có):

  Email (nếu có):

3  Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): ……/……/……
4

  Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc” Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):

  Hạch toán độc lập ⬜                           Có báo cáo tài chính hợp nhất ⬜

  Hạch toán phụ thuộc ⬜

5

  Năm tài chính;

  Áp dụng từ ngày ……/…… đến ngày ……/……

  (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6Tổng số lao động (dự kiến):
7

  Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL. O&M: 

  Có ⬜                                            Không ⬜

8

  Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):

  ⬜ Khấu trừ

  ⬜ Trực tiếp trên GTGT

  ⬜ Trực tiếp trên doanh số

  ⬜ Không phải nộp thuế GTGT 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh):

⬜ Tự in hóa đơn                    ⬜ Đặt in hóa đơn

⬜ Sử dụng hóa đơn điện tử    ⬜ Mua hóa đơn của cơ quan thuế

9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi nhánh/văn phòng đại diện):

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

⬜ Hàng tháng    ⬜ 03 tháng một lần    ⬜ 06 tháng một lần

Lưu ý:

- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán; có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

10. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam:

Đánh dấu X nếu là chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và kê khai thêm các thông tin sau đây:

Giấy phép thành lập và hoạt động số:... (nếu có) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: ..../..../……

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật (Không ghi nếu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh);

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký và ghi họ tên)

 

b. Nộp hồ sơ

+ Sau khi điền đầy đủ thông tin vào thông báo trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư, nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh.

+ Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, quý khách hàng sẽ nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh và Hồ sơ nội bộ để lưu tại văn phòng.

c. Chi phí thành lập địa điểm kinh doanh

+ Mặc dù mỗi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế, mở sổ kế toán riêng nhưng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài là 1 triệu đồng/năm.

Trên đây là những tư vấn sơ bộ của DFC về việc thành lập địa điểm kinh doanh của công ty. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục này hãy liên hệ đến chúng tôi, DFC luôn sẵn sàng giải đáp và tháo gỡ mọi vướng mắc của bạn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. Quý khách hàng muốn được tư vấn, hỗ trợ, tìm hiểu thêm vui lòng kết nối đến số 19006512 hoặc gửi thư đến địa chỉ luatsudfc@gmail.com để được trợ giúp.

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.