Hướng dẫn viết mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý

Luật Sư: Lê Minh Công

16:05 - 02/04/2021

Hiện nay, việc sử dụng mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý xảy ra rất nhiều trong các quan hệ dân sự về việc kí kết Hợp đồng đại lý giữa các bên chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự. Vậy cần sử dụng mẫu hợp đồng này trong những trường hợp nào và cần lưu ý những gì? Luật sư DFC sẽ cùng bạn tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Hướng dẫn viết mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý
Hướng dẫn viết mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý - 19006512

1. Thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý là gì?

Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý là loại văn bản thể hiện ý chí đơn phương của bên tham gia hợp đồng thông báo cho bên còn lại của hợp đồng là bên vi phạm về việc chấm dứt quan hệ hợp đồng giữa 2 bên đã ký kết. Bên vi phạm có thể đứng ra giải quyết hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc có cơ sở pháp lý rõ ràng.

2. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý

Khi một bên thực hiện hợp đồng vi phạm nghĩa vụ hợp đồng trái với quy định của pháp luật, điều khoản bắt buộc trong hợp đồng thì bên kia có quyền sử dụng quyền đơn phương để chấm dứt hợp đồng.

Trường hợp cá nhân, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện nghĩa vụ không thể thực hiện tiếp được và hợp đồng bị chấm dứt. Khi bên có quyền biết sự kiện này sẽ thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý cho người kế thừa của bên có nghĩa vụ biết.

Thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý khi hoàn cảnh thay đổi khác biệt hoàn toàn. Trong trường hợp này, bên có quyền lợi bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời gian hợp lý. Nếu các bên không thể thống nhất về việc sửa đổi hợp đồng trong thời hạn đó, một trong các bên có thể yêu cầu tòa án chấm dứt hợp đồng vào một thời điểm xác định.

3. Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng đại lý

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CÔNG TY A
-----------------
Số: …/...…-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

…TP HCM…, ngày …. tháng .... năm 2021

 THÔNG BÁO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Kính gửi: CÔNG TY ..............................

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Đại diện theo pháp luật:…………………………………………………

Điện thoại:…………….. Fax:…………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………

-   Căn cứ Hợp đồng ………..……………..số:…./20…/Công ty A - Công ty B ký ngày.….tháng....năm 20…. về việc thực hiện……………..………………..

….…………………………………………………………………………………...;

-   Căn cứ vào yêu cầu…………………………….…..của bên A đối với bên B;

-   Căn cứ tình hình thực tế thực hiện hợp đồng;

-   Căn cứ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên;

Công ty chúng tôi trên tinh thần hợp tác và thiện chí, kính thông báo đến Quý công ty về việc giải quyết hợp đồng……………số:…../20…. như sau:

-   Chúng tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng …………số:…../20….kể từ..... giờ...... ngày.... tháng..... năm...... Vì những lý do sau:

1. Lý do chủ quan (yếu tố lỗi):.....

2. Lý do khách quan (sự kiện bất khả kháng..)

-   Về quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ được giải quyết như sau:

1. Đối với Bên A

2. Đối với Bên B

3. Đối với Bên thứ ba

3. Cảnh báo về phương thức giải quyết tranh chấp:

Trên tinh thần cơ sở của Điều … của Hợp đồng số:…/20….; Điều..... Luật

Thương mại 2005; Điều....... Bộ luật Dân sự 2015, chúng tôi đề nghị Quý công ty hợp tác để giải quyết tốt đẹp nội dung chấm dứt hợp đồng trên trong thời hạn……ngày. Trong trường hợp, Quý công ty không hợp tác, một trong các bên có quyền đưa sự vụ đến cơ quan tài phán có thẩm quyền theo sự thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định pháp luật về tố tụng như sau:

-   Cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp......

-   Luật áp dụng giải quyết tranh chấp.......

4. Liên hệ giải quyết:

Với tất cả thiện chí đàm phán, mọi thắc mắc hoặc các vấn đề phát sinh mà chúng tôi chưa đề cập, Quý công ty vui lòng liên hệ qua:

  • Hotline:…………………………………….
  • Email:………………………………………
  • Địa chỉ: ……, gặp ……Phụ trách bộ phận…../.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- Lưu VT;

- ..............;

Bài viết cùng chủ đề:

Hợp đồng đại lý thương mại và tư vấn giải quyết tranh chấp

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.