Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

Luật Sư: Lê Minh Công

15:30 - 23/04/2021

Hợp đồng gia công hàng hóa là một loại hợp đồng mà các bên có thể thỏa thuận về cách thức thực hiện những công việc gia công hàng hóa, sản phẩm hoặc hợp tác sản xuất hàng hóa. Trong bài viết dưới đây, Luật sư DFC chúng tôi đã biên tập và soạn thảo nên Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa này để quý khách hàng có thể tham khảo.

Xem thêm: Hợp đồng gia công là gì? Thủ tục đăng ký với Hải quan?

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng gia công hàng hóa
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng gia công hàng hóa - 19006512

*Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***---------

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG HÀNG HÓA

Số:…… /HĐGC

- Căn cứ Luật Dân sự số …………… ngày ………………….của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ ……………………………………............................................................

Hôm nay, ngày........ tháng........ năm ........tại.......................................... các bên trong hợp đồng gồm:

1. Bên A (Bên đặt hàng):

- Tên doanh nghiệp................................................................................................

- Địa chỉ: ...............................................................................................................

- Điện thoại: ..........................................................................................................

- Tài khoản số:..................................... Mở tại ngân hàng: ...................................

- Đại diện là Ông (bà):.................................... Chức vụ: .......................................

- Giấy ủy quyền số:................................................................................... (nếu có).

Viết ngày................................ Do........................... chức vụ............................. ký.

2. Bên B (bên sản xuất gia công):

- Tên doanh nghiệp: ...............................................................................................

- Địa chỉ: .................................................................................................................

- Điện thoại:.............................................................................................................

- Tài khoản số:........................................ Mở tại ngân hàng: ...................................

- Đại diện là Ông (bà):.............................. Chức vụ: ...............................................

- Giấy ủy quyền số:................................................................................... (nếu có).

Viết ngày.............................. Do.................................. chức vụ.......................... ký.

Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng:

Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất: ...............................................................

Quy cách phẩm chất:............................................................................................

Điều 2: Nguyên vật liệu chính và phụ:

2.1. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm

- Tên từng loại:................ Số lượng:.......................... chất lượng:.........................

- Thời gian giao:......................... Tại địa điểm: ................................(Kho bên B)

- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các nguyên liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại nguyên liệu đã giao vào sản xuất sản phẩm.

2.2. Bên B có trách nhiệm cung ứng các phụ liệu để sản xuất:

- Tên từng loại:............... số lượng:.............. đơn giá(hoặc quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).

- Bên A cung ứng tiền trước để mua phụ liệu trên. Tổng chi phí là:.......................

Điều 3: Thời gian sản xuất và giao sản phẩm:

3.1. Bên B bắt đầu sản xuất từ ngày:

Trong quá trình sản xuất bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu bên B sản xuất theo đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần).

3.2. Thời gian giao nhận sản phẩm:

Nếu giao theo đợt thì:

- Đợt 1: ngày................... Địa điểm:...........................

- Đợt 2: ngày................... Địa điểm:............................

Nếu bên A không nhận đúng thời gian sẽ bị phạt lưu kho là: Nếu bên B không giao hàng đúng thời gian, địa điểm sẽ phải bồi thường các chi phí:

Điều 4: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

Điều 5: Thanh toán:

Thỏa thuận thanh toán toàn bộ hay từng đợt sau khi nhận hàng.

Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản: ..........................................................

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:

Vi phạm về chất lượng: (làm lại, giảm giá, sửa chữa, bồi thường nguyên vật liệu v.v…).

Vi phạm số lượng: nguyên vật liệu không hư hỏng phải bồi thường nguyên liệu theo giá hiện thời

Ký hợp đồng mà không thực hiện: bị phạt tới ….% giá trị hợp đồng.

Vi phạm nghĩa vụ thanh toán: bồi thường theo tỷ lệ lãi suất ngân hàng v.v…

Điều 7: Thủ tục giải quyềt tranh chấp hợp đồng

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh các bên kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).

Trường hợp có vấn đề tranh chấp không tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ việc đến tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những vụ tranh chấp này.

Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.

Điều 8: Các thỏa thuận khác

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày.................... đến ngày .......................

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó.................. ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng này được làm thành …………..bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ......... bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                         ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ:                                                     Chức vụ:
(Ký tên, Đóng dấu)                                      (Ký tên, Đóng dấu)

 

 

Trên đây là toàn bộ mẫu hợp đồng gia công hàng hóaLuật sư DFC đã soạn thảo gửi đến bạn đọc. Mẫu này chỉ mang tính tham khảo, hãy biên tập lại, soạn thảo lại dựa trên các tình huống thực tế của bạn sao phù hợp và đảm bảo được lợi ích. Để sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng, mời bạn liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006512 để được hướng dẫn chi tiết nhất.

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.