Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

Luật Sư: Lê Minh Công

15:13 - 16/04/2021

Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để ghi nhận sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên cho thuê sẽ chuyển quyền sử dụng một số quyền lợi nhất định cho bên thuê và bên thuê trả tiền cho bên cho thuê.

Xem thêm: Dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê nhà làm văn phòng
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê nhà làm văn phòng - 19006512

1. Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn như vậy, Luật sư DFC đã tiến hành nghiên cứu và soạn thảo nên mẫu Hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng. Kính mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi qua hotlie 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

……….., ngày…. tháng…. năm…..

 HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Số........ /HĐTN-CT

Hôm nay, ngày......./...../.......... tại địa chỉ số:...................................., chúng tôi gồm:

1.  BÊN CHO THUÊ VĂN PHÒNG

Công ty.....................

Đăng ký kinh doanh sổ,..................

Mã số thuế:..........

Tài khoản:..........

Địa chỉ:..........

Đại diện theo pháp luật là:.............

Điện thoại:.................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

2. BÊN THUÊ VĂN PHÒNG

Công ty.....................

Đăng ký kinh doanh sổ,..................

Mã số thuế:..........

Tài khoản:..........

Địa chỉ:..........

Đại diện theo pháp luật là:.............

Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này để thực hiện việc thuê một phần căn nhà theo các thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1

ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1. Bên A là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở có địa chỉ tại: ................, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: …………; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ………………………….. do UBND quận ................. cấp ngày …....../……/…….., cụ thể như sau:

- Diện tích sử dụng: …………. m2 sử dụng (theo giấy phép xây dựng được cấp ngày ………… do UBND quận .......……….).

2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý cho Bên B thuê một phần căn nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ nêu trên, phần diện tích nhà đất thuê theo Hợp đồng này được mô tả như sau:

- Vị trí tầng: Tầng .............

- Diện tích sử dụng riêng:.............

- Diện tích sử dụng chung: ................

- Tài sản gắn liền với diện tích nhà thuê: Hệ thống điện, Hệ thống nước, thiết bị vệ sinh..

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ VÀ MỤC ĐÍCH THUÊ

2.1 Thời hạn thuê

Thời hạn thuê văn phòng theo hợp đồng này là ......... năm (lăm năm) năm bắt đầu từ ngày ....../...../......... đến ngày ........../...../............

Sau khi hết thời hạn trên, tuỳ theo tình hình thực tế hai Bên có nhu cầu thuê và cho thuê thì phải lập phụ lục hợp đồng, nếu không có nhu cầu thì Hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực.

2.2 Mục đích thuê

Bên B sử dụng diện tích nhà đất thuê nêu tại khoản 2, Điều 1 của Hợp đồng này vào mục đích: Kinh doanh (Văn phòng – Trụ sở Công ty…)

ĐIỀU 3

GIÁ THUÊ VĂN PHÒNG

3.1. Hai Bên thống nhất giá thuê toàn bộ diện tích Văn phòng nêu tại khoản 2, Điều 1 của Hợp đồng này là khoản tiền Việt Nam tương ứng với .......... USD/1 tháng (........... Đô la Mỹ trên một tháng) tính theo giá Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm thanh toán.

*Giá thuê Văn phòng nêu tại khoản 3.1 đã bao gồm phí dịch vụ sau đây:

- Dịch vụ bảo vệ chung của Tòa nhà;

- Dịch vụ vệ sinh chung của Tòa nhà;

- Phí bảo trì Tòa nhà và các thiết bị kèm theo Tòa nhà như thiết bị điện, nước, Internet… trong thời gian thực hiện hợp đồng này;

- Dịch vụ trông giữ xe máy của lãnh đạo và nhân viên Bên B (không quá 10 xe máy);

- Thuế sử dụng nhà đất theo quy định pháp luật trong thời gian thuê.

*Các chi phí dịch vụ nằm trong giá thuê Văn phòng nêu tại khoản 3.1 chưa bao gồm:

- Tiền điện hàng tháng mà Bên B sử dụng theo Giá điện kinh doanh do Nhà nước quy định;

- Tiền nước sinh hoạt tính theo Công tơ nước với giá nước do Nhà nước quy định;

- Chi phí Internet mà Bên B sử dụng trong quá trình thực hiện Hợp đồng này;

- Phí dịch vụ trông giữ xe ngoài số lượng xe miễn phí nêu tại điểm a, khoản 3.1 của Điều này;

- Thuế VAT.

3.2. Giá thuê Văn phòng và phí dịch vụ theo Hợp đồng này được tính cố định theo tỉ giá USD và mức phí dịch vụ điện, nước theo quy định của Nhà nước trong suốt thời hạn thực hiện hợp đồng này (.......... năm).

Giá thuê Văn phòng và các phí dịch vụ theo hợp đồng này không phụ thuộc vào sự biến động của thị trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Sau khi hết hạn hợp đồng này thì giá thuê Văn phòng có thể điều chính nếu thị trường biến động nhưng mức tăng giảm không quá 10% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 4

ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1 Đặt cọc:

Để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng này thì Bên B đồng ý đặt cọc cho Bên A số tiền là .................000.000 đồng (............... triệu đồng chẵn);

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên B vi phạm hợp đồng gây thiệt hại đến tài sản của Bên A thì Bên A có quyền xử lý tài sản đặt cọc để thanh toán cho những thiệt hại của Bên A;

- Đến thời điểm thanh lý hợp đồng, Bên B được nhận lại số tiền đặt cọc sau khi bù trừ với những thiệt hại mà Bên B đã gây ra cho Bên A trong thời gian thực hiện hợp đồng (nếu có).

4.2 Phương thức và thời hạn thanh toán:

- Bên B thanh toán tiền thuê Văn phòng nêu tại Điều 3 của Hợp đồng này cho Bên A trực tiếp, 100% là tiền mặt - Đồng Việt Nam tính theo tỉ giá Đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán;

- Hai Bên thống nhất thời hạn thanh toán là 03 tháng/ 1 lần. Bên B thanh toán tiền thuê Văn phòng cho Bên A vào 10 ngày đầu tiên của mỗi kỳ thanh toán (từ ngày 20 đến ngày 30 dương lịch của các tháng 6, tháng 9, tháng 12 và tháng 3 hàng năm).

ĐIỀU 5
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Bên A có các quyền sau:

- Nhận đủ tiền thuê Văn phòng đúng kỳ hạn;

- Thu các khoản phí ngoài các loại phí kèm theo giá thuê nêu tại Hợp đồng này;

- Điều chỉnh giá thuê và chi phí theo quy định tại Hợp đồng này;

- Yêu cầu Bên B phải sửa chữa những hư hỏng do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Yêu cầu Bên B phải sử dụng Văn phòng theo đúng mục đích thỏa thuận tại Hợp đồng này;

- Yêu cầu Bên B phải thanh toán tiền thuê văn phòng và chi trả các chi phí dịch vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng này;

- Yêu cầu Bên B phải tuân thủ các quy định pháp luật trong thời gian thực hiện hợp đồng;

- Yêu cầu Bên B phải khôi phục lại nguyên trạng những sửa chữa nhỏ trong thời gian thực hiện hợp đồng (có sự đồng ý của Bên A);

- Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng liên tiếp mà không có lý do chính đáng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác);

+ Sử dụng nhà đất không đúng mục đích thuê;

+ Cho người khác thuê lại văn phòng đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A;

+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh mà đã được chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần hoặc bị xử lý hành chính;

+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống xung quanh;

- Được nhận lại diện tích nhà cho thuê khi hết hạn Hợp đồng thuê;
 
2. Bên A có nghĩa vụ sau:

- Bàn giao đúng, đầy đủ diện tích Văn phòng nêu tại khoản 2, Điều 1 của Hợp đồng này và các trang thiết bị kèm theo diện tích thuê cho Bên B ngay tại thời điểm hai Bên ký kết hợp đồng này;

- Đảm bảo an ninh, an toàn cho Bên B trong thời gian thực hiện hợp đồng thuê;

- Bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu người bảo vệ của Bên A làm mất mát, hư hỏng tài sản của Bên B;

- Đảm bảo hiệu lực của Hợp đồng thuê này về chủ thể tham gia ký kết hợp đồng,  đối tượng của hợp đồng và hình thức của hợp đồng;

- Tạo điều kiện cho Bên B sử dụng thuận tiện diện tích nhà thuê theo đúng mục đích đã thỏa thuận;

- Nộp các khoản thuế về đất ở;

- Kịp thời bảo trì Tòa nhà và sửa chữa khắc phục những sự cố, hư hỏng của Tòa nhà và các trang thiết bị kèm theo khi có biểu hiện hư hỏng, xuống cấp, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng nhà của Bên B.
.............

2. Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà làm văn phòng.

- Phương thức thương lượng;

 

- Phương thức hòa giải;

 

- Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án;

 

- Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài;

 

-  Giải quyết các tranh chấp hợp đồng từ Luật sư DFC:

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng;

Xác định căn cứ và cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp;

Tiếp xúc và đàm phán với các bên liên quan trong việc tranh chấp hợp đồng;

Tổ chức thương lượng, hoà giải, đại diện hòa giải cho các bên tranh chấp hợp đồng;

Thu thập tài liệu, chứng cứ, cung cấp thông tin để giải quyết tranh chấp;

Ủy quyền Luật sư gặp gỡ, trao đổi với cơ quan trọng tài, tòa án, cơ quan thi hành án để bảo vệ tốt nhất quyền và nghĩa vụ hợp pháp của quý khách.

--------------------------

Trên đây là toàn bộ mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng mà Luật sư DFC đã soạn thảo gửi đến bạn đọc. Tuy nhiên, mẫu phía trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn đọc có thể biên soạn lại dựa trên các tình huống thực tế sao phù hợp và đảm bảo được lợi ích giữa các bên. Mọi thông tin chi tiết, mời bạn liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006512 để được hướng dẫn chi tiết nhất.

 LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.