Mẫu thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hóa mới nhất

Luật Sư: Lê Minh Công

08:35 - 26/05/2021

Mẫu thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hóa là mẫu biên bản được lập ra khi giữa hai bên có sự thương thảo về bản hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Biên bản sẽ là văn bản ghi chép lại toàn bộ nội dung của cuộc thương thảo hợp đồng, nội dung của hợp đồng, trách nhiệm của hai bên. Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 gửi đến bạn mẫu thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hóa, một hợp đồng nằm trong bộ mẫu hợp đồng của Công ty như sau:

Mẫu thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hóa mới nhất
Mẫu thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hóa mới nhất

1. Thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hóa là gì?

Thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hóa như đã nói ở trên có đối tượng thương thảo là hợp đồng mua sắm hàng hóa. Theo đó, hai bên thỏa thuận các điều khoản liên quan đến hợp đồng mua sắm hàng hóa như nội dung hợp đồng, trách nhiệm của hai bên. Thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hóa được thể hiện đảm bản nhất là hình thức văn bản. 

2. Mẫu thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hóa mới nhất hiện nay.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
— oOo —

_____, ngày___ tháng___năm___

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

(Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Gói thầu: …… [ghi tên gói thầu]
Số: …………….. / ……………………..

 • Căn cứ pháp lý: [nêu các căn cứ pháp lý liên quan đến gói thầu như: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức; văn bản phê duyệt dự án, KHLCNT; các văn bản liên quan đến gói thầu…].

Hôm nay, ngày … / … / ………… tại địa chỉ: …………….., chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

BÊN MỜI THẦU: …………….. [ghi tên Bên mời thầu]

 • Đại diện: ……………..

 • Chức vụ: ……………..

 • Địa chỉ: ……………..

 • Điện thoại: …………….. Fax: ……………..

NHÀ THẦU: ……………….. [ghi tên nhà thầu]

 • Đại diện: ……………..

 • Chức vụ: ……………..

 • Địa chỉ: ……………..

 • Điện thoại: …………….. Fax: ……………..

Hai bên đã thương thảo (1) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

 • Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa HSMT và HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;

 • Thương thảo về các sai lệch do nhà thầu phát hiện và đề xuất trong HSDT (nếu có), bao gồm cả các đề xuất thay đổi hoặc phương án kỹ thuật thay thế của nhà thầu nếu trong HSMT có quy định cho phép nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế;

 • Thương thảo về nhân sự:

 • Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu;

 • Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng;

 • Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký tên, đóng dấu nếu có)                                           (ký tên, đóng dấu nếu có)

 

NGUYỄN VĂN A                                                             NGUYỄN VĂN B

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào ……………..ngày … / … / …………. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành …….. bản, bên A giữ ……….. bản, bên B giữ………. bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.

-----------

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư DFC cho vấn đề “Mẫu thương thảo hợp đồng mua sắm hàng hóa”. Nếu có thêm bất kì thắc mắc hay cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email: luatsudfc@gmail.com hoặc gọi điện tới tổng đài 1900.6512 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết liên quan: Mẫu thương thảo hợp đồng tư vấn thiết kế

L.S Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.