Hướng dẫn soạn thảo mẫu hủy hợp đồng mua bán hàng hóa

Luật Sư: Lê Minh Công

10:21 - 24/03/2021

Hủy bỏ hợp đồng mua bán là mẫu hợp đồng được xác lập khi có sự thỏa thuận về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán giữa bên bán và bên mua đã được xác lập trước đó. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin bên mua và bên bán, nội dung hủy có sự chứng kiến và chứng thực của công chứng viên tố tụng. Sau đây, Chúng tôi – Đội ngũ Luật sư của Công ty TNHH Luật DFC xin gửi đến bạn mẫu hủy hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất hiện nay như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Hôm nay, tại…………………………….. , chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

- Ông (Bà):...............................................................................................................

- Sinh ngày:................................................................................................................

- Chứng minh nhân dân số:........................ cấp ngày ........................tại ..................

- Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ........

Bên mua (sau đây gọi là Bên B):

- Tên tổ chức: .......................................................................................................

- Trụ sở: ...............................................................................................................

- Số Fax: ..................   Số điện thoại:...........

- Họ và tên người đại diện: ........................................................................................- - Chức vụ: ................................................................................

Trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng mua bán được…… chứng nhận (chứng thực) ngày ……, số ……., quyển số…...….................................................

Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ

Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản như: lý do của việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản, giao lại tài sản mua bán (phương thức, thời hạn), giao lại tiền (phương thức, thời hạn), bồi thường thiệt hại (nếu có)..............................................................................................................

ĐIỀU 2: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên…..chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

ĐIỀU 4: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

3. Các cam đoan khác: ………………..

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên Công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên………..

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ.................................

Bên A                                                                          Bên B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                 (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ..... tháng ..... năm ......  (Bằng chữ.......................................................)

(Trường hợp Công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số .....……………

Tôi ..............................., Công chứng viên Phòng Công chứng số ...………

Chứng nhận:

- Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng mua bán này được giao kết giữa Bên A là..................... và Bên B là.....................; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

- Tại thời điểm Công chứng, các bên giao kết Hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thỏa thuận của các bên phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng này được lập thành ...... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, .... .trang), cấp cho:

+ Bên A ..... bản chính

+ Bên B..... bản chính

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

- Số Công chứng .............. , quyển số ........TP/CC- .......

 

                                                    Công chứng viên
                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty TNHH Luật DFC về nội dung hợp đồng hủy hợp đồng mua bán hàng hóa. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!
Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.