Hướng dẫn soạn thảo Phụ lục hợp đồng mua bán mới nhất 2021

Luật Sư: Lê Minh Công

10:32 - 09/03/2021

Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa trong pháp luật dân sự được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên bán chuyển hàng hóa và quyền sử dụng, sở hữu hàng hóa cho bên mua, bên mua có trách nhiệm nhận hàng hóa và có nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên bán hàng. Việc giao – nhận, thanh toán phải thực hiện theo thời gian, địa điểm, phương thức được thỏa thuận trong hợp đồng.

Hướng dẫn soạn thảo Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất
Hướng dẫn soạn thảo Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất 2021

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn như vậy, Luật sư DFC đã tiến hành nghiên cứu và soạn thảo nên Phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa. Kính mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi qua hotlie 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

……., ngày……tháng……năm……

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ theo HĐMB số … đã ký kết ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo nhu cầu thực tế 2 bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại trụ sở Công ty …, chúng tôi gồm có:

Bên bán (Bên A)

 • CÔNG TY:……………………………………………………………………..
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………
 • Tên người đại diện:………………………….. Chức vụ:……………………….
 • Địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………...
 • Điện thoại:…………………………………… Fax:……………………………
 • Mã số thuế:………………………………………………………………….…..
 • Số tài khoản:……………………………………Tại ngân hàng: ………………

Bên mua (Bên B)

 • CÔNG TY:……………………………………………………………………..
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………
 • Tên người đại diện:………………………….. Chức vụ:……………………….
 • Địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………...
 • Điện thoại:…………………………………… Fax:……………………………
 • Mã số thuế:………………………………………………………………….…..
 • Số tài khoản:……………………………………Tại ngân hàng: ………………

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng mua bán số … về việc thay đổi nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

Thay đổi các nội dung sau đây của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … đã ký kết:

1.1. Thay đổi số lượng hàng hoá như sau (nếu có): 

Thay đổi Điều … của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … như sau:

Bên A bán cho bên B số lượng hàng hoá theo thông tin như sau:

STTTên hàngĐơn vịSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chú
1      
2      
3      
Cộng...      

Tổng giá trị bằng chữ: ………………………………………………………………….

1.2. Thay đổi lịch trình thời gian và/hoặc địa điểm giao hàng như sau (nếu có): 

Thay đổi Điều … của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … như sau:

Bên A giao hàng hoá cho bên B theo lịch trình thời gian và địa điểm như sau:

STTTên hàngĐơn vịSố lượngThời gianĐịa điểmGhi chú
 1      
 2      
3      

1.3. Nội dung điều chỉnh khác (nếu có):

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

2.1. Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- …

2.2. Các điều khoản khác trong Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … không thay đổi và vẫn có giá trị áp dụng đối với các bên.

2.3. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là toàn bộ Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mà Luật sư DFC đã soạn thảo gửi đến bạn đọc. Tuy nhiên, mẫu phía trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn đọc có thể biên soạn lại dựa trên các tình huống thực tế sao phù hợp và đảm bảo được lợi ích giữa các bên.

Mọi thông tin chi tiết về soạn thảo phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán mời bạn liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006512 để được hướng dẫn chi tiết nhất.

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.