Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán bàn ghế

Luật Sư: Lê Minh Công

16:03 - 05/04/2021

Hợp đồng mua bán bàn ghế trước hết là một hình thức giao dịch dân sự phổ biến theo quy định của pháp luật dân sự, đó là sự thỏa thuận của các chủ thể trong hợp đồng nhằm thực hiện hóa quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc mua bán. Vậy hợp đồng mua bán bàn ghế là gì theo quy định của pháp luật hiện hành? Chúng tôi – Đội ngũ Luật sư của Tổng đài tư vấn 1900.6512 sẽ gửi đến bạn bài viết phân tích sau để làm rõ như sau:

Hợp đồng mua bán bàn ghế là thỏa thuận nguyên tắc giữa các bên, trong đó bên bán thực hiện nghĩa vụ giao bàn ghế và bên mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán để trở thành chủ sở hữu của tài sản là bàn ghế đó.

*Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán bàn ghế

Sau đây, Luật sư DFC xin gửi đến Quý Khách hàng hợp đồng nguyên tắc cung cấp hàng hóa như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày… tháng…. năm…..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN BÀN GHẾ GỖ

(Số:……/HĐMB-…….)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ…;

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên Bán (Bên A):

- Ông/Bà:……………………………….                       - Sinh năm:………

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

- Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

- Hiện cư trú tại:………………………………………………………….

- Số điện thoại liên hệ:………………………….

Và:

Bên Mua (Bên B):

- Ông/Bà:……………………………….                        - Sinh năm:..………

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

- Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

- Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

- Số điện thoại liên hệ:………………………….

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng mua bán bàn ghế ghỗ số……………. ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ bán cho Bên B …. bộ/… bàn ghế gỗ trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm………….. Nội dung Hợp đồng cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích của Hợp đồng

STT

Tên mặt hàng

Đặc điểm

Chất lượng

Số lượng

Giá tiền

Tổng (VNĐ)

Ghi chú

1

Bàn….

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên A đồng ý bán cho bên B những tài sản/đối tượng/loại bàn ghế gỗ thuộc quyền sở hữu của Bên A được liệt kê dưới đây trong thời gian từ ngày…./…../……   

Chất lượng mặt hàng được Bên A bán cho Bên B theo Hợp đồng này được xác định dựa trên những tiêu chí sau:…………………………./ theo Phụ lục 1 kèm theo Hợp đồng này.

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý bán toàn bộ mặt hàng đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Số tiền trên đã bao gồm:…………………………….

Và chưa bao gồm:…………………………………

Toàn bộ số tiền này sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A qua …. lần, cụ thể từng lần như sau:

- Lần 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải thực hiện theo phương thức……………

- Lần 2. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải thực hiện theo phương thức……………

Số tiền trên sẽ được Bên B trả trực tiếp cho 

- Ông:………………………         Sinh năm:…………

- Chức vụ:………………………

- Chứng minh nhân dân số:………….. do CA……… cấp ngày…./…../…….

Việc thanh toán trên sẽ được chứng minh bằng Biên bản nhận tiền/… có chữ ký của:

- Ông:………………………….                         - Sinh năm:…………

- Chức vụ:………………………

- Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…… cấp ngày…./…../…….

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng trên mà có sự thay đổi về giá thị trường/… dẫn tới việc phát sinh thêm các chi phí/…………… thì số tiền phát sinh trên/… sẽ do Bên …. gánh chịu.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Địa điểm và phương thức thực hiện

Toàn bộ số bàn ghế gỗ đã được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B tại địa điểm…………………….  qua … đợt, cụ thể từng đợt như sau:

- Đợt 1. Vào ngày……/…./….. Bên A có trách nhiệm bàn giao…………

- Đợt 2. Vào ngày..…/…../….. Bên A có trách nhiệm bàn giao…………….

      …

Việc giao- nhận số lượng bàn ghế gỗ theo thỏa thuận trên trong từng lần phải được Bên A giao trực tiếp cho:

- Ông………………………..                             - Sinh năm:………..

- Chức vụ:…………….

- Chứng minh nhân dân số:……….. do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Và ngay khi nhận được số bàn ghế gỗ trên trong từng lần theo thỏa thuận, Ông…………… có nghĩa vụ kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng có thể nhận thấy bằng mắt của những bàn ghế gỗ đã được giao, lập văn bản xác nhận việc đã nhận số lượng bàn ghế gỗ đó với cùng tình trạng khi nhận vào Biên bản/…. và giao Biên bản…. trực tiếp cho:

- Ông………………………..                           - Sinh năm:………..

- Chức vụ:…………….

- Chứng minh nhân dân số:………… Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Trong thời gian… ngày, kể từ ngày Bên B nhận được số lượng bàn ghế gỗ đã ghi nhận, Bên B có quyền tiến hành kiểm tra và được phép trả lại/………………… nếu chất lượng gỗ/… của bàn ghế đã nhận không đúng thỏa thuận/………………..

Điều 4. Đặt cọc

Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…./……., Bên B có trách nhiệm giao cho Bên A số tiền là………………..VNĐ (Bằng chữ:…………….. Việt Nam Đồng) để bảo đảm cho việc Bên B sẽ mua toàn bộ số bàn ghế gỗ đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này mà Bên A giao tới theo đúng nội dung Hợp đồng này, trừ trường hợp…………..

- Trong trường hợp Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ mà Bên B không mua/không nhận/… theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Bên A có quyền nhận số tiền trên (cụ thể là……………. VNĐ) để…………….

- Trong trường hợp Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ dẫn đến Hợp đồng không được thực hiện/… thì Bên A có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Bên B và bồi thường một khoản tiền tương đương cho Bên B để…………………

- Trong trường hợp hai bên tiếp tục thực hiện việc mua-bán, Bên A có quyền nhận số tiền trên để bù trừ nghĩa vụ thanh toán của Bên B/…

- Trong trường hợp việc không thực hiện được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được giải quyết như sau:………………………………..

Điều 5. Cam kết của các bên

  1. Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

Cam kết thực hiện đúng các quy định về …. theo quy định của pháp luật và khu vực.

2.Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 6.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

- Phạt vi phạm bên vi phạm một số tiền là:……… VNĐ (Bằng chữ:…………. Việt Nam Đồng)

- Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………

- Trong trường hợp Bên A có các vi phạm về………. trong bất kỳ thời gian nào khi thực hiện công việc cho Bên B gây ra bất kỳ hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên A, pháp luật và các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.

-…

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

- Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

- Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

- Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

- Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

– …

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

ĐẠI DIỆN BÊN A                                              ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký rõ họ và tên, đóng dấu)                               (ký rõ họ và tên, đóng dấu)

 

 

Trên đây là nội dung mẫu hợp đồng mua bán bàn ghế mới nhất hiện nay của Đội ngũ Luật sư DFC. Nếu Quý Khách có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến dịch vụ soạn thảo hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng, vui lòng để lại thông tin liên hệ bên dưới hoặc qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6512 để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!

LS. Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.