Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc in ấn

Luật Sư: Lê Minh Công

20:01 - 22/03/2021

Thưa Luật sư DFC tôi muốn hỏi hợp đồng nguyên tắc in ấn là gì? Luật sư có thể cho tôi xin mẫu hợp đồng nguyên tắc photo tài liệu để tham khảo được không ạ?

Luật sư tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật sư DFC, chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn với phần tư vấn dưới đây.

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc in ấn
Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng nguyên tắc in ấn

1. Hợp đồng nguyên tắc in ấn là:

Bất cứ công việc nào cũng nên phải được thực hiện thông qua hợp đồng, đó chính là căn cứ để hai bên phải thực hiện nhằm tránh được những rủi ro về mặt pháp lý, được pháp luật bảo vệ, đảm bảo được những quyền lợi chính đáng cho mình. Hiện nay có rất nhiều dạng hợp đồng, được quy định cụ thể trong Bộ luật dân sự 2015 và Hợp đồng nguyên tắc in ấn là một trong số đó.

Trước hết, cần hiểu thế nào là hợp đồng nguyên tắc để phân biệt với các loại hợp đồng khác, như vậy hợp đồng nguyên tắc được hiểu là loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên theo hướng mua bán cung ứng. hàng hóa và dịch vụ. Trong hợp đồng nguyên tắc, các bên thường chỉ quy định những vấn đề chung chung nên hợp đồng nguyên tắc thường được coi là một loại hợp đồng khung hoặc biên bản ghi nhớ giữa các bên.

Các thỏa thuận trong hợp đồng chính thường được dùng làm cơ sở để các bên ký kết hợp đồng kinh tế hoặc bổ sung các phụ lục vào hợp đồng chính, đối với loại hợp đồng này, tùy theo thỏa thuận của các bên cụ thể và nội dung giao dịch mà hình thành nên nội dung của Hợp đồng.

Thông thường, hợp đồng nguyên tắc cũng bao gồm tất cả các điều khoản như một hợp đồng kinh tế nhưng chỉ là những điều khoản chung chung. Nội dung liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể có thể được quy định trong hợp đồng hoặc đơn đặt hàng khác hoặc phụ lục hợp đồng.

Hợp đồng nguyên tắc in ấn được hiểu là một dạng cụ thể của hợp đồng nguyên tắc - là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận in ấn thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt in ấn, bên đặt in ấn nhận sản phẩm và trả tiền công (Điều 513 Bộ luật dân sự 2015).

Trong Hợp đồng nguyên tắc in ấn, một bên nhận yêu cầu in ấn (kiểu dáng, kích thước, số lượng, loại giấy, chất lượng giấy) của bên kia để tạo ra sản phẩm. Trong quá trình làm việc, bên nhận in ấn phải tự mình tổ chức thực hiện và hoàn thành công việc, giao kết quả cho bên đặt in ấn. Bên đặt in ấn không kiểm soát quá trình thực hiện nghĩa vụ của bên nhận in ấn mà quan tâm đến lợi ích của mình là sản phẩm tạo thành có đúng thời gian, số lượng, kiểu dáng, chất lượng, mẫu,.. như đã thỏa thuận hay không.

Đối tượng của hợp đồng là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định (Thường được quy định trong phụ lục hợp đồng). Vật là một loại sản phẩm, hàng hóa do bên thuê in ấn đặt theo hợp đồng. Mẫu của vật này có thể do bên thuê in ấn chỉ định hoặc do bên in ấn đưa ra và bên thuê in ấn chấp nhận. Mẫu mà các bên sử dụng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

2. Mẫu hợp đồng nguyên tắc photo tài liệu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC PHOTO TÀI LIỆU

Số:…… /HĐNT

- Căn cứ Luật Dân sự số ngày của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ

Hôm nay, ngày........ tháng........ năm ........tại các bên trong hợp đồng gồm: 

1. Bên A (Bên đặt hàng):

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Tài khoản số: Mở tại ngân hàng:

- Đại diện là Ông (bà): Chức vụ:

- Giấy ủy quyền số: (nếu có).

Viết ngày do chức vụ ký.

2. Bên B (bên in ấn tài liệu):

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Tài khoản số: Mở tại ngân hàng:

- Đại diện là Ông (bà): Chức vụ:

- Giấy ủy quyền số: (nếu có).

Viết ngày do chức vụ ký.

Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng:

1. Tên sản phẩm hàng hóa cần in ấn (photo):

2. Quy các chất lượng sản phẩm:

-

-

Điều 2: sản phẩm mẫu:

1. Bên A có trách nhiệm cung cấp sản phẩm- tài liệu photo mẫu gồm

2. Tài liệu cần photo:.................

- dạng sách:

- dạng word:
Điều 3: Thời gian photo và giao sản phẩm:

1. Bên B bắt đầu photo từ ngày:

Trong quá trình photo bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu bên B photo theo đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận trong hợp đồng (nếu cần).

2. Thời gian giao nhận sản phẩm:

Nếu giao theo đợt thì:

a- Đợt 1: ngày. Địa điểm:

b- Đợt 2: ngày. Địa điểm:

Nếu bên A không nhận đúng thời gian sẽ bị phạt lưu kho là:
Nếu bên B không giao hàng đúng thời gian, địa điểm sẽ phải bồi thường các chi phí:  

Điều 4: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng 

Điều 5: Thanh toán:

Thỏa thuận thanh toán toàn bộ hay từng đợt sau khi nhận hàng.

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản: .....................................................

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:

1. Vi phạm về chất lượng: ………………………………………………………………….

2. Vi phạm số lượng: ……………………………………………………………………….

Điều 7: Thủ tục giải quyềt tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh các bên kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).

2. Trường hợp có vấn đề tranh chấp không tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ việc đến tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những vụ tranh chấp này.

Điều 8: Các thỏa thuận khác

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày.................... đến ngày .......................

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó.................. ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng này được làm thành …………..bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ......... bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Ký tên
(Đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
Ký tên
(Đóng dấu)

 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.