Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa

Luật Sư: Lê Minh Công

16:24 - 19/03/2021

Hỏi: Thưa Luật sư DFC tôi muốn hỏi hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa là gì? Luật sư có thể cho tôi xin mẫu hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa để tham khảo được không ạ?

Luật sư DFC trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật sư DFC, Luật sư DFC xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

*Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa là:

Hiện nay có rất nhiều dạng hợp đồng, được quy định cụ thể trong Bộ luật dân sự 2015 và Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa là một trong số đó.

Trước hết, cần hiểu hợp đồng nguyên tắc là gì để phân biệt với các loại hợp đồng khác, từ đó hiểu hợp đồng nguyên tắc là loại hợp đồng trong đó thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, hướng dẫn mua và đang bán hàng. cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Trong hợp đồng nguyên tắc, các bên thường chỉ quy định những vấn đề chung chung nên hợp đồng nguyên tắc thường được xem là một loại hợp đồng khung hoặc biên bản ghi nhớ giữa các bên.

Các thỏa thuận trong hợp đồng chính thường được dùng làm cơ sở để các bên ký kết hợp đồng kinh tế hoặc bổ sung các phụ lục vào hợp đồng chính, đối với loại hợp đồng này tùy theo thỏa thuận của các bên cụ thể và nội dung giao dịch mà cấu thành nội dung của hợp đồng.

Theo quy định, hợp đồng nguyên tắc cũng bao gồm tất cả các điều khoản như hợp đồng kinh tế, nhưng chỉ có những điều khoản chung chung. Nội dung liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể có thể được quy định trong hợp đồng, đơn đặt hàng hoặc lịch trình hợp đồng khác.

Hợp đồng nguyên tắc được hiểu là một dạng cụ thể của hợp đồng nguyên tắc - là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó nhà thầu phụ thực hiện công việc tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng gia công, khách hàng nhận sản phẩm và trả tiền công (Điều 542 Bộ luật dân sự 2015 ).

Trong hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa, một bên nhận nguyên vật liệu từ bên kia để tạo ra sản phẩm mới. Trong quá trình làm việc, nhà thầu phụ cần tự tổ chức thực hiện và hoàn thành công việc và cung cấp kết quả cho nhà cung cấp. Nhà cung cấp không kiểm soát quá trình thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu phụ mà quan tâm đến lợi ích của mình như đối tượng mới được tạo ra với thời gian, số lượng, chất lượng, mẫu mã, v.v.

Đối tượng của hợp đồng là đối tượng được xác định trước theo tiêu chuẩn, do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định (quy định chung trong phụ lục của hợp đồng). Đối tượng là một loại sản phẩm, hàng hóa do nhà thầu phụ đặt theo hợp đồng. Mẫu vật này có thể do nhà cung cấp chỉ định hoặc do nhà chế biến bàn giao và được nhà cung cấp chấp nhận. Hình thức các bên sử dụng không được trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

*Mẫu hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC GIA CÔNG HÀNG HÓA

Số:…… /HĐNTGC

- Căn cứ Luật Dân sự số ngày của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ

Hôm nay, ngày........ tháng........ năm ........tại các bên trong hợp đồng gồm: 

1. Bên A (Bên đặt hàng):

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Tài khoản số: Mở tại ngân hàng:

- Đại diện là Ông (bà): Chức vụ:

- Giấy ủy quyền số: (nếu có).

Viết ngày do chức vụ ký.

2. Bên B (bên sản xuất gia công):

- Tên doanh nghiệp:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Tài khoản số: Mở tại ngân hàng:

- Đại diện là Ông (bà): Chức vụ:

- Giấy ủy quyền số: (nếu có).

Viết ngày do chức vụ ký.

Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng với nội dung như sau:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng:

1. Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất:

2. Quy các chất lượng sản phẩm:

-

-

Điều 2: Nguyên vật liệu chính và phụ:

1. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm

2. Tên từng loại:.................

- Số lượng:

- Chất lượng:

3. Thời gian giao:. …………….

- Tại địa điểm: . (Kho bên B)

4. Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các nguyên liệu do bên A cung ứng và phải sử dụng đúng loại nguyên liệu đã giao vào sản xuất sản phẩm.

5. Bên B có trách nhiệm cung ứng các nguyên- vật liệu để sản xuất:

6. Tên từng loại:....................................................................................................................

- Số lượng:  ..........................................................................................................................

- Đơn giá……………...(hoặc quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).

7. Bên A cung ứng tiền trước để mua nguyên- vật liệu trên. Tổng chi phí là:

Điều 3: Thời gian sản xuất và giao sản phẩm:

1. Bên B bắt đầu sản xuất từ ngày:

Trong quá trình sản xuất bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu bên B sản xuất theo đúng mẫu sản phẩm đã thỏa thuận bắt đầu từ ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần).

2. Thời gian giao nhận sản phẩm:

Nếu giao theo đợt thì:

a- Đợt 1: ngày. Địa điểm:

b- Đợt 2: ngày. Địa điểm:

Nếu bên A không nhận đúng thời gian sẽ bị phạt lưu kho là:
Nếu bên B không giao hàng đúng thời gian, địa điểm sẽ phải bồi thường các chi phí:  

Điều 4: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng 

Điều 5: Thanh toán:

Thỏa thuận thanh toán toàn bộ hay từng đợt sau khi nhận hàng.

Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản: .....................................................

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:

1. Vi phạm về chất lượng: 

2. Vi phạm số lượng: nguyên vật liệu không hư hỏng phải bồi thường nguyên liệu theo giá hiện thời 

Điều 7: Thủ tục giải quyềt tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh các bên kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản).

2. Trường hợp có vấn đề tranh chấp không tự thương lượng được, hai bên thống nhất chuyển vụ việc đến tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết những vụ tranh chấp này.

Điều 8: Các thỏa thuận khác

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày.................... đến ngày .......................

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đó.................. ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

Hợp đồng này được làm thành …………..bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ......... bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ:

Ký tên

(Đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ:

Ký tên

(Đóng dấu)Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.