Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ sửa chữa

Luật Sư: Lê Minh Công

14:51 - 19/03/2021

Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ sửa chữa là 1 dạng hợp đồng nguyên tắc nói chung. Với những điều khoản sơ bộ, các bên sẽ lập ra những thỏa thuận tiền đề cho những chi tiết tại Hợp đồng kinh tế sau này.

Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ sửa chữa
Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ sửa chữa

*Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ sửa chữa cần có những nội dung sau:

 • Thỏa thuận về cách thức cung cấp dịch vụ;
 • Số lần, chu kỳ cung cấp dịch vụ sửa chữa;
 • Bảo hành, trách nhiệm các bên;
 • Bồi thường, phạt vi phạm khi có hậu quả không may;
 • Giá thành và những yếu tố dẫn tới việc có thể điều chỉnh giá.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn như vậy, Luật sư DFC đã tiến hành nghiên cứu và soạn thảo nên mẫu Hợp đồng nguyên tắc dịch vụ sửa chữa. Kính mời bạn đọc liên hệ với chúng tôi qua hotlie 19006512 để được gặp và trao đổi trực tiếp với Luật sư DFC.

(CÔNG TY ……………………..)

———***———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

 

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Số: ……………/HĐNT

 

 • Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ vào Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại ………………, chúng tôi gồm:

1. BÊN A: (Chủ sở hữu)

*Nếu là cá nhân:

Họ và tên

:…………………

Ngày sinh

:…………………

CCCD/CMND

:…………

Địa chỉ thường trú

:…………

Số điện thoại

:……………

*Nếu là tổ chức:

CÔNG TY………………..

Địa chỉ trụ sở

:…………

Mã số thuế

:……………

Người đại diện

:…………

Chức danh :…………

Số điện thoại

:…………

 

2. BÊN B: CÔNG TY……………………………………………………… …………

Địa chỉ trụ sở

:……………

Mã số thuế

:……….

Người đại diện

:…………

Chức danh :…………

Số điện thoại

:………

 

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, hai bên cùng nhau thống nhất thực hiện Hợp đồng với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng

Theo yêu cầu của Bên A, Bên B nhận sửa chữa lô máy tính văn phòng thuộc sở hữu của Bên A.

 • Loại máy tính: ……………
 • Model: ………………
 • Số lượng: ………………
 • Tình trạng: …………….. 

Điều 2: Phương thức thực hiện Hợp đồng

2.1. Bên B sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ  để xác định chi tiết tình trạng hỏng hóc và lập báo giá để thông báo cho Bên A

2.2. Sau khi Bên A xác nhận, Bên B sẽ báo với Bên A về thời gian sửa chữa và tiến hành sửa chữa theo yêu cầu

2.3. Yêu cầu sau sửa chữa: …………              

2.4. Địa điểm sửa chữa: ……………….

2.5. Trong quá trình sửa chữa, nếu có vấn đề phát sinh, Bên B phải thông báo ngay với Bên A để thỏa thuận giải quyết.

2.6. Lô máy sẽ được nghiệm thu và bàn giao cho Bên A sau khi hoàn thành việc sửa chữa.

2.7. Bảo hành

– Thời gian bảo hành kết quả sửa chữa ………….

– Trong thời hạn bảo hành nếu bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng, về kỹ thuật thì phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho bên B biết để cùng nhau xác minh. Việc xác minh phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Việc xác minh phải được lập thành biên bản. Hai bên có kết luận rõ ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng đó thuộc về bên nào, quy định thời gian sửa chữa.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo, nếu bên B không trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót và có trách nhiệm sửa chữa sai sót đó.

– Nếu sai sót không được sửa chữa hoặc việc sửa chữa kéo dài dẫn đến những thiệt hại khác trong kế hoạch sử dụng…… thì bên A có quyền phạt bên B vi phạm hợp đồng là …..% giá trị bộ phận hư hỏng và yêu cầu bồi thường thiệt hại như trường hợp không thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán

3.1. Giá được tính theo đơn giá có xác nhận của hai Bên (Giá đã bao gồm: …… Chưa bao gồm: …..)

3.2. Sau khi nhận đủ hóa đơn hợp lệ và biên bản hoàn thành công việc có xác nhận của hai bên từ Bên B, Bên A tiến hành thanh toán ngay 100% cho Bên B.

3.3. Bên A thanh toán cho Bên B với phương thức trả trực tiếp bằng tiền mặt (bằng tiền đồng Việt Nam) hoặc thanh toán qua chuyển khoản:

– Tên tài khoản: …………………

– Số tài khoản: …………………

– Tại ngân hàng: …………….

– Chi nhánh: ……………………

3.4. Trong trường hợp Bên A thanh toán chậm cho Bên B thì phải chịu mức phạt lãi suất chậm trả mà ngân hàng do Bên B chỉ định, đồng thời bồi thường thiệt hại do việc chậm thanh toán gây ra.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ các Bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Bên A có quyền yêu cầu Bên B sửa chữa theo đúng yêu cầu

– Yêu cầu Bên B thông báo về tiến độ sửa chữa

– Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại nếu Bên B gây thiệt hại cho Bên A trong quá trình sửa chữa

– Yêu cầu Bên B giao lô máy đúng thời gian và chất lượng đã thỏa thuận

– Yêu cầu Bên B thực hiện bảo hành nếu phát sinh vấn đề hỏng hóc trong thời hạn bảo hành

– Bên A có nghĩa vụ tiếp nhận, tạo điều kiện hỗ trợ Bên B hoàn thành công việc

– Thanh toán cho Bên B theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình cho Bên B trong quá trình sửa chữa

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Bên B có quyền yêu cầu Bên A thanh toán theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng

– Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại nếu Bên A gây thiệt hại cho Bên B trong quá trình sửa chữa

– Bên B có nghĩa vụ sửa chữa theo đúng yêu cầu đã thỏa thuận

– Thông báo cho Bên A về tiến độ sửa chữa và các vấn đề phát sinh (nếu có)

– Giao máy đúng thời gian và chất lượng

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình cho Bên A trong quá trình sửa chữa

– Thực hiện bảo hành trong thời hạn bảo hành nếu phát sinh vấn đề hỏng hóc

Điều 5: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

5.1. Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên phải bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho bên còn lại và theo quy định trong Hợp đồng

– Mức bồi thường sẽ được tính theo thiệt hại thực tế và giá thị trường

5.2. Phạt vi phạm

– Bên nào vi phạm hợp đồng một mặt phải trả cho bên bị vi phạm hợp đồng, mặt khác nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như: mất mát, hư hỏng tài sản, phải chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác và tiền bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra…

– Một trong các bên nếu không thực hiện hoặc không thực hiện đúng theo những quy định của hợp đồng sẽ phải chịu phạt ….% giá trị của hợp đồng.

Điều 6: Hiệu lực Hợp đồng

6.1. Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm …………………………

6.2. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

– Các bên thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng;

– Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi một trong các bên không hoàn thành các nghĩa vụ phải làm;

– Khi các bên thực hiện công việc trái quy định của pháp luật;

Điều 7: Cam kết chung

– Trong trường hợp các Bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng thì các Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong thời hạn … ngày, kể từ ngày một trong các Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia mà tranh chấp đó không được thương lượng giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Hợp đồng này được lập thành … bản, bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên thuê giữ ….bản, bên cho thuê giữ … bản.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh những vấn đề cần thỏa thuận, các bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng.

……., ngày …..tháng…..năm …..

 

BÊN A                                                                         BÊN B

 

Trên đây là toàn bộ mẫu hợp đồng nguyên tắc dịch vụ sửa chữaLuật sư DFC đã soạn thảo gửi đến bạn đọc. Tuy nhiên, mẫu phía trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn đọc có thể biên soạn lại dựa trên các tình huống thực tế sao phù hợp và đảm bảo được lợi ích giữa các bên. Mọi thông tin chi tiết, mời bạn liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006512 để được hướng dẫn chi tiết nhất.

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.