So sánh Ngân hàng giám sát và Ngân hàng lưu ký

Luật Sư: Lê Minh Công

17:01 - 13/05/2021

Ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký là những ngân thương mại thông thường nhưng có đăng ký hoạt động nghiệp vụ chứng khoán. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi - Luật sư DFC đã biên tập bài viết "So sánh Ngân hàng lưu ký và ngân hàng giám sát" dưới đây:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ban hành ngày 26/11/2019;

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC, ban hành ngày 27/12/2012.

2. Nội dung so sánh giữa ngân hàng giám sát và ngân hàng lưu ký

 Ngân hàng giám sát Ngân hàng lưu ký 
Khái niệm Ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp thực hiện dịch vụ giám sát việc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán mà ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sátNgân hàng lưu ký là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên lưu ký
Điều kiện đăng ký hoạt động

+ Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

+ Nợ quá hạn không quá năm phần trăm tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất;

+ Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

+ Thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành và nhân viên của ngân hàng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo quản tài sản công ty đầu tư chứng khoán và giám sát hoạt động quản lý tài sản của công ty quản lý quỹ  không được là người có liên quan hoặc tham gia điều hành, quản trị công ty quản lý quỹ hoặc có quan hệ sở hữu, tham gia góp vốn, nắm giữ cổ phần, vay hoặc cho vay với công ty quản lý quỹ mà ngân hàng cung cấp dịch vụ giám sát và ngược lại.

+ Ngân hàng, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành và nhân viên nghiệp vụ không được là các đối tác mua, bán trong giao dịch mua, bán tài sản của công ty đầu tư chứng khoán.

+ Ngân hàng chỉ được là đối tác mua, bán trong giao dịch ngoại hối, hoặc các giao dịch chứng khoán được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán.

+  Ngân hàng phải có tối thiểu 02 nhân viên nghiệp vụ có đầy đủ các chứng chỉ sau:

a) Chứng chỉ về pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

b) Chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoặc đã có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán hoặc chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư chứng khoán CFA từ bậc I trở lên , CIIA từ bậc I trở lên; hoặc chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán cấp tại các quốc gia OECD;

c) Chứng chỉ kế toán, hoặc kiểm toán, hoặc chứng chỉ kế toán trưởng; hoặc đã có các chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ACCA , CPA , CA (Chartered Accountants), ACA (Associate Chartered Accountants).

+ Có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

+ Nợ quá hạn không quá năm phần trăm tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất;

+ Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

Chức năng 

+ Phạm vi giám sát chỉ hạn chế trong các hoạt động của công ty quản lý quỹ mà có liên quan tới công ty đầu tư chứng khoán mà ngân hàng thực hiện chức năng giám sát.

+ Trách nhiệm của ngân hàng giám sát trong hoạt động giám sát đầu tư của công ty quản lý quỹ đối với tài sản của công ty đầu tư chứng khoán:

a)  Phối hợp với công ty quản lý quỹ định kỳ rà soát quy trình nội bộ về nguyên tắc, phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của công ty đầu tư chứng khoán; giám sát việc xác định giá tài sản ròng; kiểm tra, bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán 

b)  Giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của công ty đầu tư chứng khoán, kiểm tra lại bảo đảm loại tài sản đầu tư, cơ cấu danh mục đầu tư là phù hợp với các quy định về hạn chế đầu tư, hạn chế vay 

c)  Giám sát việc tổ chức thực hiện, kiểm tra kết quả hợp nhất, sáp nhập, giải thể, thanh lý tài sản công ty đầu tư chứng khoán;

d)  Giám sát, bảo đảm tính hợp pháp và chỉ thanh toán từ tài sản của công ty đầu tư chứng khoán các khoản chi phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định tại điều lệ công ty đầu tư chứng khoán;

đ) Giám sát các hoạt động khác của công ty quản lý quỹ trong việc quản lý tài sản của công ty đầu tư chứng khoán 

e)  Xác nhận các báo cáo về giá trị tài sản ròng, hoạt động đầu tư, danh mục đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán.

 

+ Thực hiện lưu ký tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán;

+ Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tài sản liên quan đến hoạt động của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán theo yêu cầu hợp pháp của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty đầu tư chứng khoán.

 
 Nhiệm vụ 

+ Giám sát để đảm bảo công ty quản lý quỹ thực hiện đúng quy định cả pháp luật và điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

 +  Xác nhận báo cáo do công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán lập có liên quan đến quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán; 

+ Giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán;

+ Báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước khi phát hiện công ty quản lý quỹ có vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ;

+  Định kỳ cùng công ty quản lý quỹ đối chiếu sổ kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động giao dịch của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.

 

+Tuân thủ nghĩa vụ quy định tại các điểm b, d, đ, g, h, i, l và m khoản 2 Điều 55 của Luật Chứng khoán;

+  Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động lưu ký và thanh toán chứng khoán;

+ Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý tách biệt tài sản của khách hàng, tài sản của khách hàng với tài sản của thành viên lưu ký; ghi nhận chính xác, kịp thời tài sản, các quyền tài sản và các lợi ích có liên quan đến tài sản nhận lưu ký của khách hàng;

+ Duy trì các điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;

+ Tuân thủ nghĩa vụ báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

 

 Tóm lại, ngân hàng giám sát ngân hàng lưu ký là những ngân thương mại thông thường nhưng có đăng ký hoạt động nghiệp vụ chứng khoán. Do vậy, mô hình quản trị của các ngân hàng này tuân theo các quy định của pháp luật về ngân hàng. Hoạt động chủ yếu của ngân hàng giám sát trong lĩnh vực chứng khoán là giám sát việc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán. Và hoạt động của Ngân hàng lưu ký là thực hiện các dịch vụ lưu ký chứng khoán như các trung tâm lưu ký chứng khoán.

Trên đây là nội dung so sánh giữa Ngân hàng lưu ký và Ngân hàng giám sát theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu có thêm thắc mắc và thông tin chi tiết. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn của chúng tôi theo SĐT 1900.6512 để được các Luật sư DFC trực tiếp giải đáp.

LS. Lê Minh Công 

Luật Sư: Lê Minh Công

Luật Sư: Lê Minh Công

Với bề dày kinh nghiệm hơn 15 năm trong ngành tư vấn pháp luật, Luật sư tranh tụng tại Tòa án, Ông Lê Minh Công đã dẫn dắt DFC trở thành một thương hiệu uy tín và chất lượng cho người dân và là một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn luật qua tổng đài.