Văn bản luật

10:26 - 23/09/2019

Chia Sẻ Chi Tiết Tài Liệu Bộ Luật Hình Sự Năm 1985

Trong toàn bộ hệ thống luật pháp của nước ta, Bộ Luật hình sự năm 1985 có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó chính là một vũ khí sắc bén của Nhà...

Xem thêm

09:56 - 23/09/2019

Bản Đầy Đủ Bộ Luật Hình Sự 2015 Sửa Đổi Bổ Sung 2017

Bộ Luật Hình Sự 2015 (Luật số:100/2015/QH13) được sửa Đổi Bổ Sung năm 2017 (Luật số: 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017) là Bộ luật Hình sự mới...

Xem thêm